Un na­dal molt com­plet a Ma­ni­ses

Nou Horta (Oest) - - Manises - RE­DAC­CIÓN

Les Re­gi­do­ries de Fes­tes, Jo­ven­tut i Cul­tu­ra de l'Ajuntament de Ma­ni­ses van or­ga­nit­zar di­ver­ses ac­ti­vi­tats que van te­nir lloc du­rant les fes­tes na­da­len­ques, des del 26 de desem­bre de 2015 fins al 5 de gener de 2016. L'Ajuntament de Ma­ni­ses en es­tes fes­tes ha vol­gut d'una ban­da man­tin­dre unes campanyes ja tra­di­cio­nals en el mu­ni­ci­pi: la car­ta de Reis, el car­tell de Reis i la Ca­val­ca­da de Reis. D'al­tra do­nar un pas en­da­vant pro­mo­vent ac­ti­vi­tats que que fa­cen so­miar i gau­dir d'es­tes fes­tes als me­nuts. Com ja és tra­di­cio­nal, es va edi­tar la car­ta de Reis, amb di­bui­xos d'al­guns jo­guets amb el nom en va­len­cià, per­què els me­nuts de­ma­na­ren els seus re­gals als Reis d'Orient en va­len­cià. Es van re­par­tir en les es­co­le­tes in­fan­tils i en els col·le­gis de pri­mà­ria, fins a 3r in­clu­si­va­ment, i tam­bé en els co­me­rços par­ti­ci­pants en el pro­jec­te de Na­dal al Ca­rrer que va tin­dre lloc el pas­sat dia 12 de desem­bre al llarg de l'eix co­mer­cial de Ma­sia la Co­va de Ma­ni­ses. Aques­ta ini­cia­ti­va va tin­dre com a prio­ri­tat di­na­mit­zar Ma­ni­ses per Na­dal, fo­men­tar que els ma­ni­sers i ma­ni­se­res po­gue­ren gau­dir d'un en­torn sos­te­ni­ble, amé i di­nà­mic, en ab­sèn­cia de vehi­cles, per tal de do­nar a co­néi­xer l'ofer­ta co­mer­cial exis­tent in­vi­tant-los a pas­sar un dia agra­da­ble, d'oci i fes­tiu amb la fa­mí­lia i amics. Quant a les ac­ti­vi­tats que es van pro­mo­ure en es­tos dies dins de la cam­pan­ya NA­DAL IN­FAN­TIL 2015-16, d'una ban­da es van fer dos dies de ci­ne­ma en va­len­cià gratuït amb la pro­jec­ció de Dra­gon Ball du­rant el 26 i 27 de desem­bre a les 18 ho­res a l'au­di­to­ri Ger­ma­nies. D'al­tra ban­da, com a no­ve­tat es va or­ga­nit­zar una es­co­la de Na­dal a la qual van po­der as­si­tir xi­quets i xi­que­tes des dels 6 als 11 anys du­rant els dies 28, 29 i 30 de desem­bre de 2015; 4 i 5 de gener de 2016, de 9:30 a 13:30. Tam­bé es realit­za­ren ta­llers amb el car­ter reial i els pat­ges reials per a xi­quets i xi­que­tes de 3 a 6 anys els dies 4 i 5 de gener de 2016, de 9:30 a 13 ho­res, en la jai­ma del claus­tre de la Ca­sa de Cul­tu­ra. El dia 5 de gener a les 11.00 ho­res del ma­tí al Claus­tre de la Ca­sa de Cul­tu­ra va tin­dre lloc un Con­ta­con­tes i per la ves­pra­da a les 18:00 ho­res començà la ca­val­ca­da de Reis que va fer un re­co­rre­gut per tot el po­ble i va fi­nal­ti­zar a la Plaça Ra­fael Atard on el Reis d'Orient van ser re­buts per les au­to­ri­tats. L'Ajuntament de Ma­ni­ses per recuperar les tradicions en es­tes fes­tes va re­par­tir en els cen­tres do­cents i en els co­me­rços par­ti­ci­pants en la cam­pan­ya de NA­DAL AL CA­RRER, el CD que va edi­tar la Dipu­tació de Va­lèn­cia de Ca­nçons po­pu­lars del Na­dal va­len­cià: Do­ne'm l'as­gui­lan­do. Aquest tre­ball té una sig­ni­fi­ca­ció do­ble: do­nar a co­néi­xer una sè­rie de na­da­les de tot l’àm­bit te­rri­to­rial va­len­cià des del Pi­nós fins a Vi­na­ròs i fer que so­ne el va­len­cià als ca­rrers i les bo­ti­gues dels nos­tres po­bles.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.