Cen­te­nars de per­so­nes se­guei­xen la ca­val­ca­da de Reis de Ma­ni­ses

Nou Horta (Oest) - - Manises - RE­DAC­CIÓN

L'Ajuntament de Ma­ni­ses a tra­vés de la Re­gi­do­ria de Jo­ven­tut ha or­ga­nit­zat aquest any la tra­di­cio­nal ca­val­ca­da de Reis en col·la­bo­ra­ció amb di­fe­rents col·lec­tius i as­so­cia­cions de la ciu­tat. Per pri­me­ra vol­ta, al vol­tant de 400 per­so­nes de Ma­ni­ses han si­gut les pro­ta­go­nis­tes d’ame­nit­zar tot el re­co­rre­gut dels Reis d’Orient amb balls, ani­ma­ció ar­tís­ti­ca i mú­si­ca di­ver­sa. Aques­ta ca­val­ca­da ha co­me­nçat a les 18:00 ho­res de la ves­pra­da al Ba­rri del Car­me on les au­to­ri­tats mu­ni­ci­pals han re­but els tres reis Mel­cior, Gas­par i Bal­ta­sar per tal d'acom­pan­yar-los a les seues ca­rros­ses i que, jun­ta­ment amb els pat­ges reials po­gue­ren co­me­nçar el re­par­ti­ment de do­lços i ca­ra­mels. La co­mi­ti­va es­ta­va en­ca­pça­la­da per l’emis­sa­ri reial que, acom­pan­yat del seu sè­quit, anun­cia­va l'en­tra­da dels Reis a Ma­ni­ses. Da­rre­re de l'emis­sa­ri han con­tat amb la pre­sèn­cia de la ca­rros­sa del mo­vi­ment Ju­nior acom­pan­yat per do­lçai­nes i ta­bals i del grup de dansa po­pu­lar Re­pi­có. A con­ti­nua­ció, amb la fi­na­li­tat de di­na­mit­zar tot el re­co­rre­gut es tro­ba­ven el grup de hip-hop i de tea­tre de la Ca­sa de la Cul­tu­ra, l’equip de gim­nàs­ti­ca rít­mi­ca i el club de ball es­por­tiu Ri­car­do Ar­tea­ga. Pu­jats a una ca­les­sa de ca­valls es po­dia veu­re els mem­bres de la Can­de­là­ria i en úl­tim lloc, fi­na­lit­zant la co­mi­ti­va, arri­ba­ven els tres reis d’Orient acom­pan­yats dels seus pat­ges reials pu­jats a tres ca­rros­ses en­vol­ta­des de mú­si­ca a cà­rrec de la ban­da de l’Ar­tís­ti­ca Ma­ni­sen­se, SIM i ACM. Els fes­ters dels mo­ros i cris­tians i els fa­llers jun­ta­ment amb els ju­niors han es­tat els en­ca­rre­gats de re­par­tir de mà en mà cen­te­nars de do­lços i ca­ra­mels ai­xí com es­tre­les amb mis­sat­ges de pau i bo­na vo­lun­tat en­tre els nom­bro­sos as­sis­tents al llarg de tot el tra­jec­te de la ca­val­ca­da que ha tin­gut una du­ra­da de dos ho­res i mit­ja. El re­co­rre­gut ha fi­na­lit­zat a la plaça Ra­fael Atard on les seues Ma­jes­tats els Reis d’Orient han re­but a tots els xi­quets i xi­que­tes de Ma­ni­ses, els quals han po­gut co­néi­xer els Reis de prop i fer-se una fo­to amb ells.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.