El ví­deo ha es­tat pu­bli­cat a la pà­gi­na web del CPAN

Nou Horta (Oest) - - Manises -

El ju­rat, for­mat per cinc mem­bres re­pre­sen­tants de les di­fe­rents àrees del CPAN, ha con­si­de­rat que “el ví­deo com­pleix per­fec­ta­ment amb les prin­ci­pals àrees del CPAN, on es do­nen la mà la fí­si­ca de par­tí­cu­les, la fí­si­ca nu­clear i la fí­si­ca de as­tro­par­tí­cu­les”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.