Mon­ta­ner: “Es con­fir­ma la po­ca al­tu­ra po­lí­ti­ca dels que ens go­ver­nen des de Ma­drid”

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - RE­DAC­CIÓN

Els veïns i veï­nes de Xi­ri­ve­lla con­ti­nuen sen­se po­der anar di­rec­tes a Va­lèn­cia amb el tren de Ro­da­lia C-3. El 14 de desem­bre era el dia anun­ciat pel Mi­nis­te­ri de Fo­ment i per Ren­fe per­què es res­ta­bli­ra la con­ne­xió di­rec­ta en­tre Xi­ri­ve­lla i l'Es­ta­ció del Nord, pa­ra­lit­za­des des de fa anys per les obres de l'AVE. El pas­sat 17 de no­vem­bre, el se­cre­ta­ri d'Es­tat d'In­fra­es­truc­tu­res, Ju­lio Gó­mez, va rec­ti­fi­car i va dei­xar en l'ai­re la da­ta con­cre­ta per res­ta­blir el ser­vei. Ho va dir als 12 al­cal­des fir­mants de la 'De­cla­ra­ció de Xi­ri­ve­lla', afec­tats per les de­fi­cièn­cies de la lí­nia de ro­da­lia que con­nec­ta les co­mar­ques de l'in­te­rior amb l'àrea me­tro­po­li­ta­na de Va­lèn­cia. Una reunió que es va pro­duir des­prés del ma­les­tar ge­ne­rat en­tre els al­cal­des per la reunió que va­ren man­tin­dre a Ma­drid els ex al­cal­des del PP de la zo­na amb la mi­nis­tra de Fo­ment, Ana Pas­tor. Se­gons l'al­cal­de de Xi­ri­ve­lla, Mi­chel Mon­ta­ner, "es con­fir­ma la po­ca al­tu­ra po­lí­ti­ca dels que ens go­ver­nen des de Ma­drid. Ens va­ren dir que es­te Na­dal po­drí- em anar di­rec­tes al cen­tre de Va­lèn­cia: men­ti­da. Va­rem de­ma­nar una reunió ur­gent amb la mi­nis­tra de Fo­ment, Ana Pas­tor: no ha tin­gut temps en l'agen­da, pe­rò sí que es va re­unir amb els ex al­cal­des del PP. Als ex al­cal­des els va­rem pre­gun­tar què els ha­via dit la mi­nis­tra: en­ca­ra no han con­tes­tat. Xi­ri­ve­lla es me­reix un al­tre trac­te per part de Ma­drid". De mo­ment, els veïns i veï­nes de Xi­ri­ve­lla han de con­ti­nuar fent trans­bor­da­ment a Sant Isidre a l'es­pe­ra de la re­ober­tu­ra de la lí­nia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.