Xi­ri­ve­lla, Quart, Pai­por­ta, Pi­can­ya i Be­ne­tús­ser im­pul­sen pro­jec­tes cul­tu­rals man­co­mu­nats

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - RE­DAC­CIÓN

Els de­par­ta­ments de Cul­tu­ra dels Ajun­ta­ments de Xi­ri­ve­lla, Be­ne­tús­ser, Pai­por­ta, Pi­can­ya i Quart de Po­blet tre­ba­llen con­jun­ta­ment per a man­co­mu­nar pro­jec­tes cul­tu­rals. L'ob­jec­tiu és in­cre­men­tar la di­fu­sió, apro­fi­tar i es­tal­viar re­cur­sos i aug­men­tar l'atrac­tiu de les ac­ti­vi­tats per a la ciu­ta­da- nia. La pri­me­ra ini­cia­ti­va con­jun­ta ha si­gut la crea­ció d'una pà­gi­na de Fa­ce­book que so­ta el nom 'Ca­mins de l'Hor­ta' re­cull to­ta l'ofer­ta cul­tu­ral de les lo­ca­li­tats. Els tèc­nics i tèc­ni­ques mu­ni­ci­pals ja tre­ba­llen en el dis­seny d'una sè­rie de gi­res cul­tu­rals i en la prò­xi­ma crea­ció d'un cir­cuit de mú­si­ca en va­len­cià. A més a més, es­tà en mar­xa el pro­jec­te de ru­ta eco­tu­rís­ti­ca i cul­tu­ral que tra­ves­sa­rà els mu­ni­ci­pis par­ti­ci­pants. La re­gi­do­ra de Cul­tu­ra i Igual­tat de l'Ajuntament de Xi­ri­ve­lla, Am­pa­ro Ca­rras­co­sa, ex­pli­ca que és un pri­mer pas per a in­ter­can­viar ex­pe­rièn­cies i ser més efi­cient en la ges­tió dels re­cur­sos cul­tu­rals. "No es trac­ta d'un cer­cle tan­cat d'ajun­ta­ments, si­nó que vo­lem con­vi­dar als mu­ni­ci­pis dels vol­tants a su­mar-se a la ini­cia­ti­va", as­se­gu­ra Ca­rras­co­sa. En­tre les fun­cions d'es­te equip de tre­ball con­junt és in­cre­men­tar la di­fu­sió dels re­fe­rents cul­tu­rals que ja hi ha en ca­da mu­ni­ci­pi, com ara la Mos­tra In­ter­na­cio­nal de Pa­llas­sos i Pa­llas­ses a Xi­ri­ve­lla. Es trac­ta d'una idea ha que nas­cut dels tèc­nics i tèc­ni­ques mu­ni­ci­pals i que ha re­but el su­port de les re­gi­do­ries im­pli­ca­des de ca­da mu­ni­ci­pi. La pri­me­ra reunió de l'equip de tre­ball con­junt ha si­gut a Xi­ri­ve­lla i la in­ten­ció és fer-les iti­ne­rants.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.