Els Reis Mags vi­si­ten Xi­ri­ve­lla

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - RE­DAC­CIÓN

La Re­gi­do­ria de Fes­tes de l'Ajuntament de Xi­ri­ve­lla va or­ga­nit­zar tot un dis­po­si­tiu es­pe­cial per a re­bre la vi­si­ta de Mel­cior, Gas­par i Bal­ta­sar el pas­sat di­marts 5 de gener. L'Ajuntament va po­sar a dis­po­si­ció dels Reis Mags més de 4.000 jo­guets, 1.800 qui­los de ca­ra­mels i 4.300 bos­ses de gan­xets que re­par­ti­ren als xi­quets i xi­que­tes del mu­ni­ci­pi. En­tre les no­ve­tats, en­guany l'As­so­cia­ció Sant An­to­ni del Por­que va col·la­bo­rar amb els Reis apor­tant po­nis i ca­rruat­ges. Ses ma­jes­tats van fer dos re­co­rre­guts: un pel Ba­rri de la Llum i l'al­tre per la zo­na cen­tre del mu­ni­ci­pi. 4.000 re­gals de la ca­val­ca­da es van com­prar al Ba­zar Gri­mal. En to­tal, la Re­gi­do­ria de Fes­tes ha des­ti­nat 18.562,44 eu­ros a les dos ca­val­ca­des. Com­pa­rat amb el gas­to de l'any pas­sat, s'han es­tal­viat 7.534 eu­ros, un 45 per cent. Se­gons la re­gi­do­ra de Fes­tes i de l'Eco­no­mia del Bé Co­mú, Lau­ra Mo­reno, "els nú­me­ros de­mos­tren que es pot fer una ges­tió més efi­cient dels re­cur­sos pú­blics. Fem més co­ses a un menor cost, per exem­ple hem es­tal­viat molt en el llo­guer de les dis­fres­ses."

Ca­val­ca­des par­ti­ci­pa­ti­ves Ses Ma­jes­tats van com­ptar amb la col·la­bo­ra­ció d'un bon gra­pat d'as­so­cia­cions i col·lec­tius de Xi­ri­ve­lla, com ara l'As­so­cia­ció d'Amics del Ball; l'As­so­cia­ció de Do­nes Afri­ca­nes (Asi­mav); l'As­so- cia­ció de Per­so­nes amb Di­ver­si­tat Fun­cio­nal de Xi­ri­ve­lla (Adi­xi); el Cen­tre Cul­tu­ral An­da­lús; el Cen­tre Cul­tu­ral Cas­te­lla-La Man­xa; i l'Es­co­la de ball, tea­tre, mú­si­ca i cant Sweet Dan­ce. Tam­bé van col·la­bo­rar les co­mis­sions de la Fa­lla de Sant Joan, Fa­lla Mes­tre Se­rrano, Fa­lla Va­lèn­cia Teo­dor Llo­rent – El Cano, Fa­lla Sant An­to­ni, Fa­lla del Mont de Pie­tat i la Fa­lla Doc­tor Gó­mez Fe­rrer. A més a més, ses ma­jes­tats van tin­dre l'aju­da dels cla­va­ris de Sant Ra­mon No­nat i Sant Vi­cent Fe­rrer – Mont de Pie­tat. Unes des­fi­la­des que va­ren trans­có­rrer sen­se in­ci­dents, grà­cies al tre­ball de la Po­li­cia Lo­cal i els vo­lun­ta­ris de Pro­tec­ció Ci­vil. Els nos­tres xi­quets i xi­que­tes van po­der viu­re l'en­tra­da a Xi­ri­ve­lla de ses Ma­jes­tats els Reis Mags.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.