El pagament de nò­mi­nes i pro­veï­dors en Xi­ri­ve­lla es­tà ab­so­lu­ta­ment ga­ran­tit

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - RE­DAC­CIÓN

El pagament a pro­veï­dors, els ser­veis pú­blics i les nò­mi­nes dels tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res que de­pe­nen de l'Ajuntament de Xi­ri­ve­lla es­tan com­ple­ta­ment ga­ran­tits, se­gons es des­prén de les da­des del de­par­ta­ment d'In­ter­ven­ció del con­sis­to­ri, des d'on es con­fir­ma l'es­ta­bi­li­tat fi­nan­ce­ra de la ins­ti­tu­ció. L'úl­tim in­for­me tri­mes­tral ela­bo­rat pel de­par­ta­ment ex­pli­ca una si­tua­ció que és l'ha­bi­tual du­rant tot l'any i és, per es­te mo­tiu, que l'Ajuntament té con­cer­ta­da una pò­lis­sa anual de fins a un mi­lió 300 mil eu­ros. Es­ta ope­ra­ció de tre­so­re­ria és una pràc­ti­ca ha­bi­tual en les ad­mi­nis­tra­cions pú­bli­ques i s'uti­lit­za per a fer front a si­tua­cions ten­ses. Per exem­ple, en el mes d'abril d'es­te 2015, l'Ajuntament es va vo­re obli­gat a de­ma­nar més d'un mi­lió d'eu­ros a la pò­lis­sa ban­cà­ria. El con­sis­to­ri pun­tual­ment va pa­gant es­te prés­tec, que es va re­no­vant ca­da 31 de desem­bre. Per tant, se­gons el de­par­ta­ment d'In­ter­ven­ció, la si­tua­ció és de nor­ma­li­tat ab­so­lu­ta. Va­lo­ra­ció po­lí­ti­ca Se­gons l'al­cal­de de Xi­ri­ve­lla, Mi­chel Mon­ta­ner, "el PP de Xi­ri­ve­lla es­tà fent un ús elec­to­ra­lis­ta d'es­te in­for­me tri­mes­tral, des­in­for­mant la ciu­ta­da­nia i per­ju­di­cant la imat­ge del con­sis­to­ri da­vant els pro­veï­dors. El PP men­tix quan alça la sos­pi­ta en cam­pan­ya elec­to­ral que no es pa­ga­rà els pro­veï­dors o les nò­mi­nes. Ells sa­ben per­fec­ta­ment que no és ai­xí per­què ells han usat el ma­teix me­ca­nis­me pe­riò­di­ca­ment". El PP es pre­gun­ta on es­tan els 500.000 eu­ros de su­pe­rà­vit que hi ha­via en maig. Se­gons l'al­cal­de, "es­ta pre­gun­ta ja li l'hem con­tes­ta­da en di­fe­rents ses­sions ple­nà­ries. Li ho tor­nem a dir: es­tan en els bancs per or­de del ma­teix PP. La llei de sos­te­ni­bi­li­tat apro­va­da per ells obli­ga als Ajun­ta­ments a tor­nar els prés­tecs de ma­ne­ra im­me­dia­ta quan s'es­ti­ga en si­tua­ció d'es­ta­bi­li­tat, com és el cas de Xi­ri­ve­lla". Con­clou l'al­cal­de que "ara ens hem vist obli­gats a trau­re un co­mu­ni­cat per­què molts ciu­ta­dans i ciu­ta­da­nes, em­pre­ses con­trac­ta­des per l'Ajuntament i tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res pú­bli­ques han fet arri­bar el ma­les­tar pels dub­tes ge­ne­rats pel PP so­bre la si­tua­ció eco­nò­mi­ca d'es­ta ins­ti­tu­ció".

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.