L'OMIC de Xi­ri­ve­lla en el I Fò­rum Eu­ro­peu de con­su­mi­dors

Nou Horta (Oest) - - Xirivella - RE­DAC­CIÓN

L'Ofi­ci­na Mu­ni­ci­pal d'In­for­ma­ció al Con­su­mi­dor (OMIC) de Xi­ri­ve­lla ha par­ti­ci­pat en el I Fò­rum Eu­ro­peu 'Els con­su­mi­dors i l'ac­cés als sis­te­mes de re­so­lu­ció al­ter­na­ti­va de li­ti­gis des­prés de la Di­rec­ti­va 2013/11 / UE' que es va ce­le­brar a Ma­drid el dia 11 desem­bre 2015. Es­te fò­rum or­ga­nit­zat per ADI­CAE i amb el su­port del Mi­nis­te­ri de Sa­ni­tat, Ser­veis So­cials i Igual­tat a tra­vés de AECOSAN (Agèn­cia es­pan­yo­la de consum, se­gu­re­tat ali­men­tà­ria i nu­tri­ció) ha per­més po­sar en co­mú les di­fe­rents reali­tats a les quals la trans­po­si­ció de la Di­rec­ti­va ha do­nat lloc a di­fe­rents paï­sos de la UE. D'una ban­da s'han ex­pli­cat les di­fe­rents ex­pe­rièn­cies de ca­ra a l'adap­ta­ció pen­dent a Es­pan­ya. D'una al­tra ban­da, s'ha apro­fun­dit en les me­su­res i ini­cia­ti­ves per im­pul­sar la mi­llo­ra de l'efi­cà­cia i l'abast dels sis­te­mes de re­so­lu­ció ex­tra­ju­di­cial de con­flic­tes de consum en sec­tors claus per als con­su­mi­dors. L'OMIC de Xi­ri­ve­lla ha par­ti­ci­pat apor­tant la seua ex­pe­rièn­cia en re­so­lu­ció de con­flic­tes a tra­vés del Sis­te­ma Ar­bi­tral de Consum. Cal des­ta­car que a Xi­ri­ve­lla es tro­ben ad­he­rits al ma­teix 600 co­me­rços apro­xi­ma­da­ment.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.