El pri­ni­ci­pal ob­jec­tiu de l’es­co­la és el d’es­ti­mu­lar l'ex­pres­si­vi­tat

Nou Horta (Oest) - - Alaquàs -

pre­sen­ta­cions tea­trals per po­sar en pràc­ti­ca tots els con­cep­tes. La Ga­la va com­ptar a més amb la col·la­bo­ra­ció del grup Ori­ga­me Tea­tre que va realit­zar di­fe­rents sketchs re­la­cio­nats amb les obres de tea­tre tre­ba­lla­des per l’alum­nat al llarg del curs.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.