Es­co­la d'es­tiu a l'As­so­cia­ció Ve­les i Vents

Nou Horta (Sud) - - Catarroja - RE­DAC­CIÓN

L'As­so­cia­ció Ve­les i Vents de Ca­ta­rro­ja, or­ga­nit­za una es­co­la de Es­tiu amb pro­fes­sio­nals de l'edu­ca­ció, oci i temps lliu­re del 22 de juny al 31 de ju­liol amb un ho­ra­ri de 8:00 a 18:00 amb men­ja­dor op­cio­nal, di­ri­git a xi­quets i xi­que­tes de 3 a 12 anys. A les ins­tal·la­cions de la lu­do­te­ca EN TIRERETA, a l'edi­fi­ci A de Flo­ri­da Cen­tre de For­ma­ció en Ca­ta­rro­ja. Per a mes in­for­ma­ció en­ti­re­re­ta@ono.com o al te­lè­fon 961273246 en ho­ra­ri de 15:00 a 20:00h.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.