Com­pro­mís as­su­meix el rep­te de li­de­rar el can­vi a Ca­ta­rro­ja

Nou Horta (Sud) - - Catarroja - RE­DAC­CIÓN

Des­prés de l'as­sem­blea de Com­pro­mís ce­le­bra­da di­lluns 1 de juny, el col·lec­tiu lo­cal de la for­ma­ció ha po­sat de ma­ni­fest la de­ci­sió unà­ni­me d'as­su­mir la res­pon­sa­bi­li­tat de li­de­rar el can­vi po­lí­tic a Ca­ta­rro­ja. El pas­sat 24 de maig el po­ble de Ca­ta­rro­ja va le­gi­ti­mar Com­pro­mís i el seu can­di­dat a l'al­cal­dia, Je­sús Mon­zó, per a en­ca­pça­lar el nou go­vern pro­gres­sis­ta del po­ble. Se­gons Mon­zó “som la pri­me­ra fo­rça pro­gres­sis­ta de Ca­ta­rro­ja i l'al­ter­na­ti­va al go­vern de dre­tes del PP”. Per al cap de llis­ta de Com­pro­mís “els 2.963 vots acon­se­guits ava­len que he de ser el nou al­cal­de de Ca­ta­rro­ja els prò­xims qua­tre anys”. Per ai­xò es va pren­dre la ini­cia­ti­va de con­tac­tar amb tots els grups po­lí­tics que es­ta­ran pre­sents en la pro­pe­ra cor­po­ra­ció, amb els quals Com­pro­mís es va re­unir la pas­sa­da setmana, per tal de fer un go­vern fort i es­ta­ble. Se­gons Mon­zó "des del pri­mer mo­ment hem dit que es­tem pre­pa­rats i dis­po­sats a obrir el go­vern a la res­ta de for­ces de pro­grés del nos­tre po­ble", po­sant per da­munt la unió de for­ces en el go­vern a qual­se­vol re­par­ti­ment de po­der. La de­ci­sió unà­ni­me del col·lec­tiu de Com­pro­mís per Ca­ta­rro­ja és "se­guir llui­tant per acon­se­guir una al­cal­dia plu­ral, de con­sens i amb el mà­xim su­port pos­si­ble". Se­gons Mon­zó "es­tic molt il·lu­sio­nat i su­fi­cient­ment pre­pa­rat per fer de Ca­ta­rro­ja un po­ble amb un go­vern trans­pa­rent i par­ti­ci­pa­tiu. Con­si­de­re que sóc la per­so­na ade­qua­da; dia­lo­gant i amb el ta­ran­nà ne­ces­sa­ri per dur en­da­vant el mi­llor go­vern que Ca­ta­rro­ja es me­reix".

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.