5ª Setmana de la Mú­si­ca

Nou Horta (Sud) - - Benetússer - RE­DAC­CIÓN

Del 8 al 12 de juny va tin­dre lloc una no­va edi­ció de la Setmana de la Mú­si­ca de Be­ne­tús­ser que or­ga­nit­za l'as­so­cia­ció Be­ne­mús­sic, amics de la Mú­si­ca de Be­ne­tús­ser, crea­da per a la pro­mo­ció d'ac­ti­vi­tats mu­si­cals. Aquest fes­ti­val va nài­xer ara fa cinc anys amb la idea d'uti­lit­zar el jar­dí del Xa­let de la plaça de la Xa­pa com a marc per a ofe­rir al pú­blic una setmana mu­si­cal, mos­trant al­ho­ra mú­sics con­sa­grats i es­tu­diants dels con­ser­va­to­ris més pro­pers. Aquests con­certs es con­ver­tei­xen tam­bé en una op­ció de cul­tu­ra gra­tuï­ta per al pú­blic, que ha fet pos­si­ble l'èxit de les edi­cions an­te­riors. Quant a la pro­gra­ma­ció, com ca­da any hi hau­rà mú­sics lo­cals o dels po­bles pro­pers. Ai­xí doncs, la setmana s'ini­cià el di­lluns 8 de juny amb un con­cert de dos jo­ves mú­sics. El pia­nis­ta és Jose Car­los Or­dó­ñez, veí de Be­ne­tús­ser i pro­fes­sor en les ban­des lo­cals; i Mi­reia González, obois­ta de Ca­ta­rro­ja que ac­tual­ment es­tà fi­na­lit­zant el màs­ter d'in­ter­pre­ta­ció en la Guild­hall School of Mu­sic de Lon­dres. Cal des­ta­car que aquest con­cert li va ser­vir a ella com un dels tres re­ci­tals que ha de fer per a fi­na­lit­zar aquest màs­ter. Di­marts és el dia de­di­cat als es­tu­diants de sa­xo del Con­ser­va­to­ri Mu­ni­ci­pal de Si­lla. Van es­tar acom­pan­yats pel seu pro­fes­sor Ro­ber­to Ló­pez Pas­tor, di­ver­sos per­cus­sio­nis­tes, un pia­nis­ta i un baix elèc­tric. Igual que en an­te­riors edi­cions ofe­ri­ran un gran con­cert amb te­mes molt co­ne­guts com Fly me to the moon o In the mood. Di­me­cres, dia 10 de juny, va ac­tuar el gran pia­nis­ta rus Yu­ri Bogdanov, qui pos­seeix una di­la­ta­da ca­rre­ra com a pia­nis­ta a ni­vell in­ter­na­cio­nal. Cal des­ta­car que des de 1997 és so­lis­ta de l'Or­ques­tra Fil­har­mò­ni­ca de la So­cie­tat Es­ta­tal de Mos­cou. En 2006 va re­bre el tí­tol de ‘Ar­tis­ta hon­rat de Rús­sia’. El pro­gra­ma arre­ple­ga obres de Bach, Grieg, Men­dels­sohn i Schu­mann. La quar­ta nit és la nit de­di­ca­da al Jazz i el grup que va ac­tuar és Ba­ba­lú Swing Band. La ban­da, què pre­tén acos­tar el Swing al gran pú­blic, es­tà in­te­gra­da per des­ta­cats mú­sics de l'es­ce­na jaz­zís­ti­ca va­len­cia­na. En­tre els seus mem­bres es­tà el sa­xo­fo­nis­ta lo­cal Bor­ja Bai­xau­li, que ja ha ac­tuat en al­tres oca­sions en aquest fes­ti­val. Di­ven­dres tan­ca­rà la Setmana de Mú­si­ca el quin­tet de vent me­tall Art Of Brass Va­lèn­cia. Aquest grup de mú­sics des­ta­ca per la qua­li­tat de les seues in­ter­pre­ta­cions, l'atrac­ti­va po­sa­da en es­ce­na i l'adap­ta­ció dels seus pro­gra­mes per a ca­da ac­tua­ció.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.