Do­na­ció de sang en Ca­ta­rro­ja

Nou Horta (Sud) - - Catarroja - RE­DAC­CIÓN

‘Ser do­nant no pas­sa de mo­da', ai­xí és com la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na fa una cri­da a to­ta la po­bla­ció per a que s'ani­men a do­nar sang. Ca­ta­rro­ja obri­rà les por­tes del Cen­tre de sa­lut el di­marts 4 d’Agost, i un Au­to­banc da­vant de l’Ajun­ta­ment el di­me­cres 5 d’Agost de cinc a nou de la nit per a qui vul­ga col·la­bo­rar. Amb ca­da per­so­na que dó­na la seua sang, es pot sal­var la vi­da de di­ver­ses per­so­nes, al­menys tres. Es trac­ta d'un ac­te de to­tal so­li­da­ri­tat, ge­ne­ro­si­tat i al­truis­me, sent una ac­ció de­sin­te­res­sa­da i molt be­nè­fi­ca. A més, ga­ran­te­ix una anà­li­si com­ple­ta de la sa­lut. Es­tu­dis clí­nics han afir­mat que ser do­nant és una bo­na al­ter­na­ti­va per a ne­te­jar la sang, re­duir les pro­ba­bi­li­tats de pa­tir atacs car­díacs i ac­ci­dents car­dio­vas­cu­lars. Els adults amb co­les­te­rol tro­ben en la do­na­ció de sang una ex­cel·lent op­ció per a de­pu­rar els tri­gli­cè­rids do­lents i que es for­men bons. Do­nant sang ca­da 6 me­sos du­rant 6 anys, es re­dueix en qua­si un 90% la pro­ba­bi­li­tat de pa­tir ma­lal­ties co­ro­nà­ries o cir­cu­la­tò­ries. Re­qui­sits Els re­qui­sits bà­sics per a po­der do­nar sang són tin­dre en­tre 18 i 65 anys, pe­sar més de 50 qui­los, i gau­dir d’una bo­na sa­lut.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.