Cam­pio­nat Au­to­nò­mic de pe­tan­ca per du­ple­tes a Pai­por­ta

Nou Horta (Sud) - - Paiporta - RE­DAC­CIÓN

Pai­por­ta ha aco­llit el Cam­pio­nat Au­to­nò­mic de Pe­tan­ca per du­ple­tes en les ca­te­go­ries Fe­me­ni­na i Ju­ve­nil, và­lid per al cam­pio­nat d'Es­pan­ya que se ce­le­bra­rà a Ceu­ta el 3 de Se­tem­bre. El cam­pio­nat ha si­gut Or­ga­nit­zat pel Club de Pe­tan­ca Bo­na-Bo­la de Pai­por­ta, i ha com­ptat amb la col•la­bo­ra­ció de l'Ajun­ta­ment. Han par­ti­ci­pat 16 equips per ca­da ca­te­go­ria, pro­cla­mant-se cam­pio­nes en la ca­te­go­ria fe­me­ni­na les ju­ga­do­res Aurelia Bláz­quez i Ma­ría Jo­sé Mu­ñoz del Club de Pe­tan­ca Vir­gen del Pi­lar, de Ca­llo­sa. Quant a Ju­ve­nils ha si­gut el Club de Pe­tan­ca Elx, amb els seus ju­ga­dors, Juan Fer­nán­dez i Jo­sé Ba­rrull els qui han acon­se­guit la vic­tò­ria Isa­bel Mar­tín, Al­cal­des­sa de Pai­por­ta, ha fet lliu­ra­ment dels pre­mis als guan­ya­dors. En el cam­pio­nat han par­ti­ci­pat 2 equips en ca­te­go­ria fe­me­ni­na del Club de Pe­tan­ca Bo­na-Bo­la Pai­por­ta, for­mats per les ju­ga­do­res: Gem­ma Fer­nán­dez i Na­ta­lia Mar­tí­nez Sa­rah Step­ha­nie i Lo­re­na De la Igle­sia

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.