An­drea Puig i Ma­ría Pla­za, Fa­lle­res Ma­jors de Pai­por­ta per a 2016

Nou Horta (Sud) - - Paiporta - RE­DAC­CIÓN

L’Auditori de Pai­por­ta ha aco­llit l'ac­te de pro­cla­ma­ció de les Fa­lle­res Ma­jors de Pai­por­ta per a les fa­lles de 2016 amb Ma­ría Pla­za Ta­ma­rit com a Fa­lle­ra Ma­jor In­fan­til i An­drea Puig Se­rrano com a Fa­lle­ra Ma­jor. La cort d’ho­nor d’An­drea la con­for­men So­nia Alon­so Se­go­via, Al­ba Ma­ría Or­tiz Ruiz i Mairena Ro­drí­guez Na­va­rro. Pa­tri­cia Man­za­ne­ro Fe­rran­do i Ma­ra Luzzy Ferrandis s'han aco­mia­dat en l'ac­te de pro­cla­ma­ció com a fa­lle­res ma­jors de l'any 2015.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.