Pla d’Au­to­pro­tec­ció i Emer­gèn­cies de les Fes­tes Ma­jors

Nou Horta (Sud) - - Catarroja - RE­DAC­CIÓN

Ca­ta­rro­ja pre­sen­ta el Pla d’Au­to­pro­tec­ció i Emer­gèn­cies que ha ela­bo­rat amb mo­tiu de les seues Fes­tes Ma­jors. El do­cu­ment re­cull les me­su­res de pre­ven­ció i ac­tua­ció da­vant qual­se­vol con­tin­gèn­cia. Ca­ta­rro­ja és un dels po­bles que han ela­bo­rat es­te do­cu­ment que reforça la se­gu­re­tat de les ce­le­bra­cions. El Pla d’Au­to­pro­tec­ció i Emer­gèn­cies és un do­cu­ment que re­cull to­tes aque­lles ac­tua­cions ne­ces­sà­ries per pre­vin­dre qual­se­vol con­tin­gèn­cia que es pro­duïs­ca en les Fes­tes Ma­jors. Es­tan in­clo­sos els pro­to­cols d’ac­tua­ció de bom­bers, Po­li­cia Lo­cal i al­tres or­ga­nis­mes da­vant de les in­ci­dèn­cies que es pu­guen pro­duir. El co­man­dant del Cos de Bom­bers C.P de Va­lèn­cia, Mar­cel.lí Rosaleny, ha pre­sen­tat el pla. A l’ac­te han as­sis­tit l’al­cal­de, Je­sús Mon­zó, el re­gi­dor de Fes­tes, Da­niel Por­ti­llo, el cap dels bom­bers de Ca­ta­rro­ja, Ja­vier Sel­ma, i l’in­ten­dent de la Po­li­cia Lo­cal, Al­fon­so Luque.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.