El Fons Noc­turn d'Alfafar re­gis­tra rè­cord de par­ti­ci­pants

Nou Horta (Sud) - - Alfafar - RE­DAC­CIÓN

Alfafar es va es­tre­nar en el Cir­cuit de Ca­rre­res Po­pu­lars de la Di­pu amb la quar­ta edi­ció del Fons Noc­turn, que en­guany ha re­gis­trat rè­cord de par­ti­ci­pa­ció. Més de 2.000 co­rre­dors van ei­xir de la lí­nia de me­ta i un to­tal de 1.365 co­rre­dors van acon­se­guir aca­bar els 15 qui­lò­me­tres de re­co­rre­gut. Moha­med Mohat­ta­ne va tor­nar a apa­rèi­xer en el cir­cuit pro­vin­cial i, per pri­me­ra ve­ga­da, va acon­se­guir im­po­sar-se als seus com­pa­trio­tes, Hi­cham Et­taich­mi i Ad­dil el Hand, que van apro­fi­tar l'ab­sèn­cia del cap­da­van­ter de la ge­ne­ral per a su­mar punts i aca­bar la ca­rre­ra com a pri­mer i se­gon clas­si­fi­cat de la pro­va de la Dipu­tació, res­pec­ti­va­ment. Luís Fé­lix Mar­tí­nez va que­dar se­gon en la ca­te­go­ria ve­te­rans i Ju­lián Ra­mí­rez es va alçar amb el triomf. Pe­pe Li­na­res es va im­po­sar en Ve­te­rans B i Vi­cen­te In­sul­sa va acon­se­guir la vic­tò­ria en Ve­te­rans C. Ser­gio Go­rriz va ser el mi­llor en Ju­nior i Os­car Pe­ris en Pro­me­sa. Per la seua ban­da, Ire­ne Es­pí es va im­po­sar amb ab­so­lu­ta su­perio­ri­tat en la ca­te­go­ria de do­nes i va avan­tat­jar en més d'un mi­nut la seua ri­val, Ra­quel Landín, que va que­dar en se­go­na po­si­ció, men­tre que Car­men Sa­la es va as­se­gu­rar el ter­cer lloc. Ma An­to­nia Se­rrano va tor­nar a co­ro­nar el pò­dium en la ca­te­go­ria Ve­te­ra­nes B i Ma Jo­sé Mi­guel Mu­ñoz va fer el ma­teix en Ve­te­ra­nes C. En la res­ta de ca­te­go­ries fe­me­ni­nes, Sa­ra Ruiz de So­la va vén­cer en la ca­te­go­ria Ju­nior i Re­yes Mo­reno en la ca­te­go­ria Pro­me­sa. La Co­lla del Pa­ro­tet va co­ro­nar la ca­te­go­ria de clubs amb un ma­jor nom­bre de par­ti­ci­pants. Es va no­tar la pro­xi­mi­tat de Mas­sa­nas­sa amb Alfafar. Els al­tres equips que van te­nir una par­ti­ci­pa­ció des­ta­ca­da van ser el Ne­ver Stop Run­ning, la Uni­ver­si­tat Po­li­tèc­ni­ca i l’Ore­ro Pa­ter­na Run­ners En­ca­ra que la plu­ja va ame­naçar, l’orat­ge va res­pec­tar els co­rre­dors del Fons Noc­turn. El cir­cuit con­ti­nua amb el seu pe­le­gri­nat­ge per la pro­vín­cia de Va­lèn­cia i reapareixerà en tres set­ma­nes amb el Fons de Pa­ter­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.