Prò­xi­mes mi­llo­res d'in­fra­es­truc­tu­res i reha­bi­li­ta­cions d'edi­fi­cis em­ble­mà­tics a Ca­ta­rro­ja

Nou Horta (Sud) - - Catarroja -

trac­ta d’un edi­fi­ci de 1920 del qual es reha­bi­li­ta­rà la faça­na i l’an­tic sa­ló de plens. Les obres tin­dran un va­lor de 96.800 eu­ros. En con­cret, l’an­tic sa­ló de plens es va con­truir a fi­nals de se­gle XIX. Es­tà re­ves­tit de pin­tu­res mu­rals i té or­na­ments de guix en re­lleu, do­rats i po­li­cro­mats. La de­co­ra­ció es­tà pre­sent en els murs i tam­bé en el sos­tre, que es­tà pre­si­dit per una fi­gu­ra fe­me­ni­na que re­pre­sen­ta la llei mu­ni­ci­pal. La sa­la es des­ti­na­rà a la ce­le­bra­ció d’ac­tes ins­ti­tu­cio­nals, en­tre al­tres fun­cions. l’Es­co­la de Pa­lu­ziè, l’es­ta­ció de tren, la pis­ci­na co­ber­ta, el cen­tre de Sa­lut, el ca­rrer Joa­quín Es­cri­và, la Uni­ver­si­tat La Flo­ri­da i la plaça dels Furs. Els nous punts s’ins­tal.la­ran al Port de Ca­ta­rro­ja, a l’Ins­ti­tut Be­ren­guer Dalmau, al parc 8 de ma­rç, al Poliesportiu mu­ni­ci­pal i a Vi­lla Car­men. Ac­tual­ment el ser­vei com­pta amb uns 300 usua­ris i es pre­ten po­ten­ciar-lo per­què l’ús de la bi­ci­cle­ta pu­ga es­tar a l’abast de tots.

Zo­nes de gos­sos als parcs La do­ta­ció dels parcs mu­ni­ci­pals de zo­nes per a gos­sos és al­tra de les apos­tes de l’Ajuntament. En con­cret es pre­ten que tots ells tin­guen se­pa­ra­da es­ta zo­na de la que uti­lit­zen els xi­quets ha­bi­tual­ment per a ju­gar. Per ai­xò s’in­ver­ti­ran 54.450 eu­ros per a ins­tal.lar es­te ser­vei als parcs de Cris­tò­for Agua­do i Pa­lu­ziè. La res­ta de parcs del po­ble ja en te­nen. Din­tre de les in­ver­sions, tam­bé s’han des­ti­nat 43.000 eu­ros a la no­va sen­ya­lit­za­ció de les en­tra­des i ei­xi­des del po­ble, dels edi­fi­cis i ins­tal.la­cions mu­ni­ci­pals i dels pa­rat­ges d’in­te­rés, com el Port de Ca­ta­rro­ja. Els tre­balls han co­me­nçat el 9 de no­viem­bre i tin­dran una du­ra­da d’un mes. Al­tres de les par­ti­des es­tan des­ti­na­des a mi­llo­ra dels ser­veis de reg de les zo­nes verdes, ca­na­lit­za­cions d’ai­gua po­ta­ble o mi­llo­res en ca­mins del po­lí­gon i del ter­me mu­ni­ci­pal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.