Ca­ta­rro­ja aug­men­ta el temps de la llum àm­bar dels se­mà­fors

Nou Horta (Sud) - - Catarroja -

Els se­mà­fors de Ca­ta­rro­ja aug­men­ta­ran el temps en què es man­té la llum àm­bar de 3 a 4 se­gons. Ai­xí ho ha de­ci­dit l'Ajuntament per a trac­tar d’apli­car so­lu­cions que aju­den a re­sol­dre el pro­ble­ma de les multes ge­ne­ra­des per les cà­me­res de tràn­sit a la po­bla­ció. D'acord amb un in­for­me ela­bo­rat per la po­li­cia lo­cal, és se­gur aug­men­tar un se­gon la fa­se àm­bar dels se­mà­fors, és a dir, el temps que trans­co­rre en­tre la llum ver­da i la ro­ja. Fins ara, es­ta­ven pro­gra­mats per­què no ex­ce­di­ra de tres se­gons. L'in­for­me afe­geix que per­llon­gar es­te temps més de 4 se­gons va en con­tra de la se­gu­re­tat vial. Els tre­balls per a fer es­ta mo­di­fi­ca­ció es realit­za­ran al llarg d’es­ta set­ma­na en tots els se­mà­fors del po­ble, tant els que te­nen ins­tal·la­des les cà­me­res de con­trol de tràn­sit, com tam­bé en la res­ta. Es­ta fei­na no su­po­sa­rà cap cost ad­di­cio­nal per al con­sis­to­ri. po­dria arri­bar als 800.000 eu­ros. A ini­cia­ti­va de l'al­cal­de de Ca­ta­rro­ja, Je­sús Mon­zó, els po­bles afec­tats per les multes de les cà­me­res ins­tal·la­des en se­mà­fors (Ca­ta­rro­ja, Mas­sa­nas­sa, Al­bal, Pi­can­ya i Be­ni­pa­rrell) van sol·li­ci­tar al nou pre­si­dent de la ins­ti­tu­ció, Car­los Fer­nán­dez Biel­sa, un in­for­me ju­rí­dic i tècnic so­bre les con­se­qüèn­cies d'eli­mi­nar les cà­me­res d'es­tos mu­ni­ci­pis. En fun­ció del re­sul­tat de la reunió amb l'em­pre­sa i de l'in­for­me de la Man­co­mu­ni­tat, l'Ajuntament de­ci­di­rà el fu­tur del sis­te­ma de cà­me­res dels se­mà­fors. L'equip de go­vern tam­bé es plan­te­ja la pos­si­bi­li­tat de con­vo­car una con­sul­ta po­pu­lar per­què si­guen els veïns i veï­nes de Ca­ta­rro­ja els qui de­ci­dis­quen si el con­sis­to­ri eli­mi­na les cà­me­res, amb el que ai­xò su­po­sa, o si, en can­vi, man­té el sis­te­ma.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.