El Por­tal de la Trans­pa­rèn­cia de Ca­ta­rro­ja, mo­del a ni­vell es­ta­tal

Nou Horta (Sud) - - Catarroja -

El mi­nis­te­ri d’Hi­sen­da i Ad­mi­nis­tra­cions Pú­bli­ques, a tra­vés de la Di­rec­ció de Tec­no­lo­gies de la In­for­ma­ció i les Co­mu­ni­ca­cions, ha sol.li­ci­tat a l’Ajuntament de Ca­ta­rro­ja po­der uti­li­zar en els seus ac­tes de di­fu­sió la imat­ge del Por­tal de Trans­pa­rèn­cia que el con­sis­to­ri es­tà pre­pa­rant. A tra­vés d’un co­rreu di­ri­git a l’equip res­pon­sa­ble de Mo­der­nit­za­ció de l’Ajuntament, la Di­rec­ció de Tec­no­lo­gies de la In­for­ma­ció i les Co­mu­ni­ca­cions des­ta­ca els “bons re­sul­tats” del pro­jec­te com un dels exem­ples de “bo­nes pràc­ti­ques” en el dis­seny i la preparació del por­tal de la Trans­pa­rèn­cia. “L'equip tècnic del Ser­vei del Por­tal de la Trans­pa­rèn­cia en el nú­vol, ha ob­ser­vat els ava­nços, que des de Ca­ta­rro­ja s'es­tan realit­zant en re­la­ció amb el Por­tal de la Trans­pa­rèn­cia. Per a no­sal­tres su­po­sa una gran sa­tis­fac­ció com­pro­var que, amb les ei­nes i la in­for­ma­ció que hem po­sat a la seua dis­po­si­ció, es po­den acon­se­guir tan bons re­sul­tats com els que es­tan ob­te­nint a la seua en­ti­tat lo­cal”, afir­men. Ai­xí ma­teix, afe­gei­xen que “desit­ja­ríem uti­lit­zar la imat­ge del seu Por­tal en els ac­tes de di­fu­sió del ser­vei que es realit­zen des de la Di­rec­ció de Tec­no­lo­gies de la In­for­ma­ció i les Co­mu­ni­ca­cions, com un dels exem­ples des­ta­cats de bo­nes pràc­ti­ques en l'ús del ma­teix”. L’Ajuntament de Ca­ta­rro­ja es va ad­he­rir el pas­sat mes de juny al pro­gra­ma que ofe­reix el mi­nis­te­ri d’Hi­sen­da i Ad­mi­nis­tra­cions Pú­bli­ques i la Fe­de­ra­ció Es­pan­yo­la de Mu­ni­ci­pis i Pro­vín­cies per a crear gra­tuï­ta­ment el Por­tal de la Trans­pa­rèn­cia, que es­ta­rà ope­ra­tiu a par­tir del mes de desem­bre a tra­vés de la pà­gi­na web del con­sis­to­ri.

Pu­bli­ca­ció de les agen­des de l’al­cal­de i de l’equip de go­vern De mo­ment, i men­tre s’aca­ba d’en­lles­tir, a par­tir de la se­ma­na que ve, l'al­cal­de Je­sús Mon­zó i els re­gi­dors de l'equip de go­vern co­me­nça­ran a pu­bli­car les seues agen­des, que se­ran ac­ces­si­bles per a tots i to­tes a tra­vés de la web mu­ni­ci­pal. El re­gi­dor de Mo­der­nit­za­ció, Mar­tí Ra­ga, pun­tua­lit­za que “des de l’equip de Go­vern es pre­ten anar més en­llà del que obli­ga la Llei de Trans­pa­rèn­cia i per ai­xò s’ha de­ci­dit pu­bli­car les agen­des polítiques, en- ca­ra que la nor­ma­ti­va no obli­ga a fer-ho”. To­tes les ad­mi­nis­tra­cions pú­bli­ques, en­ti­tats del sec­tor pú­blic, òr­gans cons­ti­tu­cio­nals i els seus equi­va­lents a ni­vell au­to­nò­mic, ai­xí com fun­da­cions del sec­tor pú­blic, as­so­cia­cions cons­ti­tuï­des per ad­mi­nis­tra­cions pú­bli­ques o so­cie­tats mer­can­tils amb par­ti­ci­pa­ció pú­bli­ca ma­jo­ri­tà­ria, es­tan obli­ga­des a com­plir la Llei de Trans­pa­rèn­cia. És a dir, han de pu­bli­car la in­for­ma­ció que la llei es­men­ta i, a més, res­pon­dre a les sol·li­ci­tuds d'in­for­ma­ció que pre­sen­ten els ciu­ta­dans i ciu­ta­da­nes. Tam­bé hau­ran de pu­bli­car la in­for­ma­ció pre­vis­ta en la llei en­ti­tats pri­va­des com els par­tits po­lí­tics, sin­di­cats, or­ga­nit­za­cions sin­di­cals i al­tres en­ti­tats que re­ben aju­des pú­bli­ques.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.