Ober­ta la ins­crip­ció per a la XXIII Quar­ta i Mit­ja Ma­ra­tó de Pai­por­ta-Pi­can­ya

Nou Horta (Sud) - - Paiporta -

El Club Atle­tis­me Pai­por­ta i el Club Ca­mes­llar­gues de Pi­can­ya ul­ti­men els de­talls de la XXIII Quar­ta i Mit­ja Ma­ra­tó Pai­por­ta-Pi­can­ya, que tin­drà lloc el pro­per 13 de desem­bre als ca­rres d’amb­dues lo­ca­li­tats. Des d’aques­ta set­ma­na es­tà obert el ter­mi­ni d’ins­crip­ció per a par­ti­ci­par en la ca­rre­ra man­co­mu­na­da. La pro­va d’en­guany s’ha ava­nçat una set­ma­na, del 20 al 13 de desem­bre, per la ce­le­bra­ció de les elec­cions ge­ne­rals el dia 20, amb l’ob­jec­tiu de po­der tin­dre a l’abast tots els re­cur­sos hu­mans que re­que­reix, quant a Po­li­cia Lo­cal i col·la­bo­ra­dors, ai­xí com tre­ba­lla­dors mu­ni­ci­pals que aju­den en el desen­vo­lu­pa­ment d’una cur­sa que pot ron­dar els 2.500 par­ti­ci­pants. La Quar­ta i Mit­ja Ma­ra­tó de Pai­por­ta-Pi­can­ya és una pro­va ac­ces­si­ble a una gran mas­sa de co­rre­dors, ja que es desen­vo­lu­pa en dues dis­tàn­cies, la Quar­ta, amb 10,5 qui­lò­me­tres, i la mit­ja, amb 21. Des­prés de 22 edi­cions, la pro­va es­tà to­tal­ment con­so­li­da­da en el ca­len­da­ri dels amants de les carreres a peu, i s’es­pe­ra, com és ha­bi­tual, una gran par­ti­ci­pa­ció. La ins­crip­ció per a la Quar­ta i Mit­ja es pot realit­zar a tra­vés de http://my­chip.es/even­to/495 .

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.