Pai­por­ta dó­na su­port a la crea­ció d’una au­to­ri­tat úni­ca de trans­port per a l’àrea de Va­lèn­cia

Nou Horta (Sud) - - Paiporta - RE­DAC­CIÓN

L’Ajuntament de Pai­por­ta s’ha su­mat a la de­cla­ra­ció ins­ti­tu­cio­nal per a la crea­ció d’una au­to­ri­tat úni­ca de trans­port per a l’àrea de Va­lèn­cia. L’al­cal­des­sa, Isa­bel Mar­tín, va as­sis­tir el pas­sat di­lluns a la tro­ba­da que mar­ca el nai­xe­ment d’aques­ta en­ti­tat, que tin­drà la mis­sió d’har­mo­nit­zar to­tes les ac­cions ins­ti­tu­cio­nals en re­la­ció a la mo­bi­li­tat i el trans­port pú­blic d’una àrea en què viuen 1,6 mi­li­ons de per­so­nes, en la que Pai­por­ta es­tà in­clo­sa. La reunió i sig­na­tu­ra del ma­ni­fest va es­tar pre­si­di­da per la con­se­lle­ra d’Ha­bi­tat­ge, Obres Pú­bli­ques i Ver­te­bra­ció del Te­rri­to­ri, Ma­ria José Sal­va­dor, i va com­ptar amb la pre­sèn­cia de re­pre­sen­tants de la Fe­de­ra­ció Va­len­cia­na de Mu­ni­ci­pis i Pro­vín­cies (FVMP), i les man­co­mu­ni­tats de l’Hor­ta Sud i l’Hor­ta Nord. Al­cal­des i al­cal­des­ses de 60 mu­ni­ci­pis es van su­mar a aques­ta de­cla­ra­ció ins­ti­tu­cio­nal que pre­tén unir els es­fo­rços de les di­fe­rents ad­mi­nis­tra­cions per mi­llo­rar els mit­jans de trans­port pú­blics. En la de­cla­ra­ció, es con­si­de­ra que “l’ac­cés a drets fo­na­men­tals com l’edu­ca­ció, el tre­ball o la sa­ni­tat exi­gei­xen al seu torn l’exer­ci­ci del dret a la mo­bi­li­tat com a ele­ment in­dis­pen­sa­ble per al seu gau­di, fins al punt que aquest ha arri­bat a con­si­de­rar-se com el quart pi­lar de l’es­tat del be­nes­tar”. L’es­crit po­sa l’ac­cent en la “frag­men­ta­ció” de com­pe­tèn­cies en ma­tè­ria de trans­port pú­blic en­tre les ad­mi­nis­tra­cions lo­cals i la Ge­ne­ra­li­tat, que “im­pe­deix que la ges­tió es realit­ze de for­ma efi­cient en en­torns me­tro­po­li­tans, per la qual co­sa fan fal­ta me­ca­nis­mes de coor­di­na­ció que per­me­ten pla­ni­fi­car i ges­tio­nar de for­ma in­te­gra­da”. La Ge­ne­ra­li­tat i els ajun­ta­ments que subs­criuen la de­cla­ra­ció ex­pres­sen la seua vo­lun­tat de po­sar en mar­xa un or­ga­nis­me de coor­di­na­ció ins­ti­tu­cio­nal, i crea­ran una co­mis­sió pre­si­di­da per la con­se­lle­ra Ma­ria José Sal­va­dor, amb par­ti­ci­pa­ció de les al­cal­des­ses i al­cal­des de mu­ni­ci­pis de més de 50.000 ha­bi­tants, re­pre­sen­tants de la FVMP, el di­rec­tor ge­ne­ral d’Obres Pú­bli­ques i Trans­ports, i re­pre­sen­tants de la con­se­lle­ria d’Hi­sen­da i Mo­del Eco­nò­mic. Ai­xí ma­teix, es crea­rà una co­mis­sió tèc­ni­ca que tin­drà en­tre les seues fun­cions l’es­tu­di i pro­pos­ta dels as­sum­ptes que ha­ja de trac­tar la co­mis­sió ins­ti­tu­cio­nal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.