La Ru­ta de Ta­pes treu a con­curs els 46 mi­llors ape­ri­tius de Pai­por­ta

Nou Horta (Sud) - - Paiporta - RE­DAC­CIÓN

Pai­por­ta es pre­pa­ra per a viu­re la quar­ta edi­ció de la Ru­ta de Ta­pes, el con­curs d’ape­ri­tius en­tre els bars i res­tau­rants de la lo­ca­li­tat, que ofe­rei­xen les seues crea­cions per a que la po­bla­ció pu­ga gau­dir-ne. Ca­das­cun dels 23 lo­cals par­ti­ci­pants pre­sen­ta­rà dues ta­pes as­pi­rants als pre­mis de ta­pa més in­no­va­do­ra i ta­pa més sa­bo­ro­sa. La Ru­ta se ce­le­bra­rà en­tre els dies 27 i 29 de no­vem­bre. La me­cà­ni­ca del con­curs és sen­zi­lla: els ‘ru­ters’i ‘ru­te­res’ tin­dran a la seua dis­po­si­ció uns fu­llets in­for­ma­tius amb les di­fe­rents ta­pes, un ma­pa amb la si­tua­ció dels lo­cals, i una pa­pe­re­ta amb la que po­dran vo­tar els seus ape­ri­tius fa­vo­rits. Per a po­der vo­tar s’han de vi­si­tar com a mí­nim qua­tre lo­cals. Pel fet de par­ti­ci­par, tots els ‘ru­ters’ en­tra­ran en el sor­teig d’un viat­ge per a dues per­so­nes, i dinars en els bars i res­tau­rants par­ti­ci­pants. La Ru­ta de Ta­pes, una ini­cia­ti­va de la re­gi­do­ria d’Ocu­pa­ció i Co- me­rç, és una ofer­ta co­mer­cial to­tal­ment con­so­li­da­da a Pai­por­ta en la qual par­ti­ci­pen cen­te­nars de veï­nes i veïns, tant de la lo­ca­li­tat com dels po­bles dels vol­tants. Els bars i res­tau­rants pai­por­tins s’es­me­ren al mà­xim per ofe­rir mos­sos gus­to­sos i ori­gi­nals a preus ac­ces­si­bles: 2 eu­ros per una ta­pa acom­pan­ya­da de cer­ve­sa o vi, i 2,50 en cas de triar un re­fresc. L’any pas­sat, per exem­ple, va­ren guan­yar, en l’apar­tat de més sa­bo­ro­sa, una cui­xa d’ànec con­fi­ta­da amb po­ma ca­ra­me­lit­za­da, pan­ses i re­duc­ció d’Opor­to so­bre to­rra­da. La més ori­gi­nal fou una creï­lla con­fi­ta­da amb man­te­ga i ma­ne­ta de porc en sal­sa de pe­brots xo­ri­cers i un toc d’al­fà­be­ga.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.