Pai­por­ta pre­sen­ta la ter­ce­ra edi­ció del curs de cui­da­dors no pro­fes­sio­nals

Nou Horta (Sud) - - Paiporta - RE­DAC­CIÓN

L’Ajuntament de Pai­por­ta pre­sen­ta aquest di­ven­dres la ter­ce­ra edi­ció del curs de cui­da­dors no pro­fes­sio­nals. L’ac­te es por­ta­rà a ter­me al sa­ló de plens a les 11.00 ho­res i es­ta­rà pre­si­dit per la di­rec­to­ra ge­ne­ral de Ser­veis So­cials i Per­so­nes en Si­tua­ció de De­pen­dèn­cia, Mer­cè Mar­tí­nez, l’al­cal­des­sa de Pai­por­ta, Isa­bel Mar­tín, i la re­gi­do­ra de Be­nes­tar So­cial, Ma­ri­bel Al­ba­lat. Es­ta­ran pre­sents al sa­ló de plens els cui­da­dors i cui­da­do­res del curs de 2014, que re­bran el seu di­plo­ma d’asis­tèn­cia. El curs de cui­da­dors no pro­fes­sio­nals es­tà di­ri­git prin­ci­pal­ment a per­so­nes que te­nen cu­ra de fa­mi­liars de­pen­dents, i que re­ben una pres­ta­ció eco­nò­mi­ca, a can­vi de la qual es com­pro­me­ten a realit­zar for­ma­cions d’aquest es­til. La ter­ce­ra edi­ció del curs que pro­mou l’Ajuntament de Pai­por­ta com­pta­rà amb la par­ti­ci­pa­ció de 28 per­so­nes i es per­llon­ga­rà du­rant 25 ho­res lec­ti­ves, fins al pro­per 11 de desem­bre. En­tre els con­tin­guts del curs es tro­ben ma­tè­ries com cu­res bà­si­ques, me­su­res hi­gie­ni­co­sa­ni­tà­ries, el pa­per del cui­da­dor, cu­ra psi­co­so­cial, les dis­ca­pa­ci­tats sen- so­rial i fí­si­ca, les ba­rre­res ar­qui­tec­tò­ni­ques i l’es­port adap­tat. En les di­fe­rents ses­sions col•la­bo­ra­ran de ma­ne­ra de­sin­te­res­sa­da pro­fes­sio­nals de la Fun­da­ció ON­CE, l’As­so­cia­ció Va­len­cia­na d’Aju­da a la Pa­rà­li­si Ce­re­bral (AVAPACE), l’As­so­cia­ció de Mias­te­nia d’Es­pan­ya (AMES), la Fe­de­ra­ció de Per­so­nes amb Dis­ca­pa­ci­tat Fí­si­ca i Or­gà­ni­ca de la Pro­vín­cia de Va­lèn­cia (CO­CEM­FE), i la Fe­de­ra­ció Va­len­cia­na d’Es­ports Adap­tats de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na. Tam­bé col•la­bo­ren Sa­via i AL­DIS-Pai­por­ta As­so­cia­ció de Dis­ca­pa­ci­tats.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.