Pai­por­ta des­ti­na­rà 7.000 eu­ros ad­di­cio­nals a Creu Ro­ja i Cá­ri­tas

Nou Horta (Sud) - - Paiporta - RE­DAC­CIÓN

Pai­por­ta des­ti­na­rà 7.000 eu­ros ad­di­cio­nals a les or­ga­nit­za­cions Creu Ro­ja i Cá­ri­tas Pai­por­ta grà­cies a l’acord al que ha arri­bat l’equip de go­vern amb l’As­so­cia­ció Pai­por­ta Hu­ma­ni­tà­ria (APAHU), que no ha po­gut por­tar en­da­vant el seu pro­jec­te d’en­guany per pro­ble­mes tèc­nics, i ha ac­cep­tat la pro­pos­ta de l’equip de go­vern de des­ti­nar l’aju­da a les al­tres dues or­ga­nit­za­cions. APAHU té una una llar­ga tra­jec­tò­ria en coo­pe­ra­ció i és col·la­bo­ra­do­ra de campanyes de tant d’èxit com ‘Va­can­ces en pau’, que per­met als xi­quets i xi­que­tes saha­rauis pas­sar set­ma­nes a te­rres va­len­cia­nes i re­bre aten­cions que no po­den tin­dre al de­sert. Pe­rò en­guany, l’as­so­cia­ció no ha po­gut por­tar a ter­me aques­ta ini­cia­ti­va i, com que la sub­ven­ció és no­mi­na­ti­va, i amb l’ob­jec­tiu de que no es per­den aquests di­ners des­ti­nats a coo­pe­ra­ció so­cial, s’ha pro­po­sat que aques­ta quan­ti­tat va­ja a mans de Cá­ri­tas i Creu Ro­ja. La in­ten­ció de l’equip de go­vern és que els di­ners que no pot re­bre APAHU arri­ben a la ciu­ta­da­nia més ne­ces­si­ta­da de Pai­por­ta grà­cies a aques­ta mo­di­fi­ca­ció. Com que la ces­sió im­pli­ca una mo­di­fi­ca­ció del pres­su­post, es por­ta­rà a dis­cus­sió al pro­per ple mu­ni­ci­pal com a pe­ti­ció de l’equip de go­vern, d’acord amb la vo­lun­tat de l’As­so­cia­ció Pai­por­ta Hu­ma­ni­tà­ria i les dues or­ga­nit­za­cions des­ti­na­tà­ries dels fons. D’al­tra ban­da, tant Cá­ri­tas com Creu Ro­ja han ex­pres­sat en les di­fe­rents reunions de la Me­sa de Coo­pe­ra­ció So­cial Mu­ni­ci­pal, cons­ti­tuï­da a pe­ti­ció de la re­gi­do­ra de Coo­pe­ra­ció So­cial i Vo­lun­ta­riat, Isa­bel Mar­tí­nez, que s’ha in­cre­men­tat no­ta­ble­ment la de­man­da dels seus ser­veis pel com­pli­cat mo­ment eco­nò­mic ac­tual, i que aquests fons ex­tra els su­po­sa­ran una gran aju­da per a por­tar en­da­vant la seua tas­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.