Ca­ta­rro­ja s’ad­he­reix al Ma­ni­fest per la re­cu­pe­ra­ció eco­nó­mi­ca, in­dus­trial i co­mer­cial de l’Hor­ta Sud

Nou Horta (Sud) - - Catarroja - RE­DAC­CIÓN

L'Ajuntament de Ca­ta­rro­ja s’ha ad­he­rit al Ma­ni­fest per la re­cu­pe­ra­ció eco­nò­mi­ca, in­dus­trial i co­mer­cial de l’Hor­ta Sud. Es trac­ta de la pri­me­ra ad­mi­nis­tra­ció pú­bli­ca que sig­na el do­cu­ment, re­col­zat per més de 20 as­so­cia­cions, co­me­rços i em­pre­ses. La pri­me­ra Ti­nent d’Al­cal­de i re­gi­do­ra d’Im­puls Eco­nò­mic, Lo­re­na Sil­vent, i l’al­cal­de, Je­sús Mon­zó, l’han sig­nat a l’Ajuntament, acom­pan­yats per Be­net Del­cán, vi­ce­pre­si­dent d’AE­CA (As­so­cia­ció Em­pre­sa­rial de Ca­ta­rro­ja) i un dels pro­mo­tors del do­cu­ment. El ma­ni­fest, que es va pre­sen­tar el pas­sat mes d’oc­tu­bre a To­rrent, re­cla­ma al go­vern va­len­cià que es po­sen en mar­xa polítiques de rein­dus­tria­lit­za­ció i ocu­pa­ció que pro­pi­cien tant la con­so­li­da­ció i el crei- xe­ment de les em­pre­ses com la crea­ció de no­ves. Ai­xí ma­teix de­ma­na un pac­te per l’ocu­pa­ció a l’Hor­ta Sud, en el qual es po­sen d’acord les di­fe­rents ad­mi­nis­tra­cions i agents so­cials. El do­cu­ment tam­bé re­cla­ma una llei que re­gu­le l’or­ga­nit­za­ció i man­te­ni­ment de po­lí­gons in­dus­trials a la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na i que im­pul­se la par­ti­ci­pa­ció de les em­pre­ses, pro­pie­ta­ris i as­so­ca­cions de àrees in­dus­trials. De­ma­na un po­si­cio­na­ment ferm de les au­to­ri­tats mu­ni­ci­pals i de la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na que fo­men­te el co­me­rç lo­cal front a les pres­sions i els in­ter­es­sos de les grans su­per­fi­cies co­mer­cials. I es po­si­cio­na a fa­vor d’un pac­te so­cial per re­cla­mar un fi­na­nça­ment just de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na i per acon­se­guir que l’eix me­di­te­rra­ni i les seues in­fraes- truc­tu­res es­de­vin­guen el punt es­tra­tè­gic i neu­ràl­gic tant a ni­vell lo­gís­tic com tu­rís­tic. L’Ajuntament de Ca­ta­rro­ja sus­criu es­tos plan­te­ja­ments i es com­pro­met a fer polítiques mu­ni­ci­pals coin­ci­dents amb les pro­pos­tes dels co­mer­ciants i em­pre­sa­ris de l’Hor­ta Sud per a re­vi­ta­lit­zar l’ocu­pa­ció i el desen­vo­lu­pa­ment eco­nò­mic del nos­tre en­torn. Se­gons la re­gi­do­ra d’Im­puls Eco­nò­mic, Lo­re­na Sil­vent, cal “apos­tar pel co­me­rç lo­cal i cal que to­tes les ad­mi­nis­tra­cions tre­ba­llen con­jun­ta­ment per­què el nos­tre tei­xit pro­duc­tiu si­ga com­pe­ti­tiu i es creen llocs de tre­ball”. “L’Ajuntament de Ca­ta­rro­ja apos­ta de ma­ne­ra cla­ra per es­ta lí­nea de tre­ball i per ai­xò col.la­bo­ra­rà ac­ti­va­ment per fer pos­si­ble el que re­cla­ma el ma­ni­fest”, afe­geix.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.