Els pre­mis Vi­la de Ca­ta­rro­ja tor­na­ran a ser anua­ls

Nou Horta (Sud) - - Catarroja - RE­DAC­CIÓN

Ca­ta­rro­ja ha ce­le­brat la seua ci­ta més em­ble­mà­ti­ca de l’any amb la cul­tu­ra. El Tea­tre Au­di­to­ri ha aco­llit l’ac­te de lliurament de la XXXV edi­ció dels pre­mis Vi­la de Ca­ta­rro­ja, que so­ta es­ta de­no­mi­na­ció ge­nè­ri­ca, en­glo­ben els Ben­vin­gut Oli­ver de na­rra­ti­va ju­ve­nil, poe­sia i na­rra­ti­va i els Milagros Mir de pin­tu­ra. En es­ta edi­ció el ni­vell dels par­ti­ci­pants ha si­gut es­pe­cial­ment ele­vat en to­tes les seues mo­da­li­tats, tal i com han re­co­ne­gut els mem­bres dels di­fe­rents ju­rats. En na­rra­ti­va ju­ve­nil el guan­ya­dor ha si­gut Vi­cent Usó, amb l’obra La re­tra­tis­ta d’àni­mes. Iván Brull ha guan­yat la mo­da­li­tat de poe­sia amb l’obra So­bre l’uni­corn. Per la seua ban­da, l’es­crip­tor Jo­sep Pie­ra ha guan­yat el pre­mi de na­rra­ti­va amb Eu­ro­pa al vol. I pel que fa a la mo­da­li­tat de pin­tu­ra, l’obra La­pis­làt­zu­li de Jor­di Ga­mon ha si­gut la guan­ya­do­ra. Els pre­mis Ben­vin­gut Oli­ver de na­rra­ti­va i poe­sia te­nen una as­sig­na­ció eco­nó­mi­ca de 4500 eu­ros, men­tre que el de Na­rra­ti­va Ju­ve­nil en té 3000. En el cas del Milagros Mir de Pin­tu­ra, l’im­port arri­ba fins als 6000 eu­ros. Els pre­mis in­cor­po­ren no­ve­tats En­guany els pre­mis han tin­gut al­gu­nes no­ve­tats res­pec­te a l’edi­ció an­te­rior. En con­cret s’ha ce­le­brat una set­ma­na cul­tu­ral al vol­tant dels guardons en la qual han par­ti­ci­pat Vi­cent Camps amb un re­ci­tal d’obres de poe­tes va­len­cians, Jau­me Pé­rez Mun­ta­ner i Isa­bel Ro­bles amb el re­ci­tal poè­tic Pe­res al rou­re, i en la qual tam­bé s’ha pro­jec­tat la pel·lí­cu­la Mid­night in Paris en la seua ver­sió en va­len­cià. Tam­bé s’ha ce­le­brat la tra­di­cio­nal ex­po­si­ció de les obres se­lec­cio­na­des del pre­mi de pin­tu­ra al Mu­seu An­to­nia Mir. L’al­cal­de i res­pon­sa­ble de Cul­tu­ra, Je­sús Mon­zó, ha anun­ciat que va a po­ten­ciar en­ca­ra més els pre­mis. Per ai­xò es va a recuperar la con­vo­ca­tò­ria anual dels guardons, ja que fins ara es con­vo­ca­ven ca­da dos anys. Ai­xí ma­teix, es crea­rà una be­ca d’es­tu­dis d’in­ves­ti­ga­ció his­tò­ri­ca, una mo­da­li­tat que va dei­xar de con­vo­car-se ja fa uns anys. Els pre­mis Ben­vin­gut Oli­ver Els pre­mis Ben­vin­gut Oli­ver se ce­le­bren des de 1979 i ac­tual­ment es con­vo­quen en les mo­da­li­tats de Na­rra­ti­va, Poe­sia i Na­rra­ti­va Ju­ve­nil. En­tre els seus guar­do­nats hi ha noms com Jor­di Pà­mias o Jo­sep Ba­lles­ter en Na­rra­ti­va; Vi­ce­nç Llor­ca, Mi­reia Ca­la­fell o Jau­me Pé­rez Mun­ta­ner en Poe­sia, i To­ni Cucarella o Vi­cent Pa­lla­rés en Na­rra­ti­va Ju­ve­nil. El ju­rat de na­rra­ti­va ju­ve­nil d’en­guany ha es­tat for­mat per Je­sús Fi­gue­ro­la, Fran­cesc Ro­dri­go, i Mar­cos Mo­ra­les. El de na­rra­ti­va per Vi­ce­nç Llor­ca, Vi­cent Pen­ya i Xu­lio Ri­car­do Tri­go i el de poe­sia per Jo­sep Ba­lles­ter, Ma­ri­sol Gon­zá­lez i Àn­gels Gregori. Pre­mis Milagros Mir Els pre­mis Milagros Mir de Pin­tu­ra se ce­le­bren des de fa 13 anys. L’obra guar­do­na­da és pro­pie­tat ex­clus­si­va del con­sis­to­ri. El ju­rat ha es­tat com­po­sat per Ro­mà de la Ca­lle, Ra­fael Ma­rí, Vi­cent Ricós i An­to­nia Mir. Els guardons es­tan pa­tro­ci­nats per Flo­ri­da Uni­ver­si­tà­ria, Perifèric Edi­cions i la Fun­da­ció An­to­nia Mir.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.