Com­pro­mís Ca­ta­rro­ja: “PP i Guan­yar im­pe­dei­xen que els di­ners de les multes dels se­mà­fors es pu­ga in­ver­tir en Ca­ta­rro­ja”

Nou Horta (Sud) - - Catarroja - COM­PRO­MÍS CA­TA­RRO­JA

L'Ajuntament de Ca­ta­rro­ja, go­ver­nat per Com­pro­mís i PSOE, pre­te­nia que l'ex­cés d'in­gres­sos a cau­sa de les multes dels se­mà­fors so­bre la quan­ti­tat pre­vis­ta es des­ti­na­ra a in­ver­sions com la re­mo­de­la­ció de l'edi­fi­ci de l'es­co­la d'adults o la no­va avin­gu­da Dipu­tació, pe­rò la su­ma de vots de Guan­yar Ca­ta­rro­ja, Ciu­ta­dans i Par­tit Po­pu­lar ho ha im­pe­dit. D'aques­ta for­ma, afir­men els por­ta­veus de Com­pro­mís i PSOE “els 111.000 eu­ros re­cap­tats per les cà­me­res so­bre la quan­ti­tat pre­vis­ta aca­ba­rà amor­tit­zant deu­te mu­ni­ci­pal i no po­drà in­ver­tir-se a Ca­ta­rro­ja”. Mar­tí Ra­ga (Com­pro­mís) i Juan Mar­tí­nez (PSOE) la­men­ten que “la pi­nça for­ma­da per Guan­yar amb Ciu­ta­dans i Par­tit Po­pu­lar aca­be be­ne­fi­ciant als bancs, que re­bran els di­ners, abans que als veïns de Ca­ta­rro­ja”. Per al go­vern mu­ni­ci­pal sor­prèn es­pe­cial­ment l'ac­ti­tud poc cons­truc­ti­va de Guan­yar i Ciu­ta­dans, que han su­mat els seus vots al Par­tit Po­pu­lar, únic res­pon­sa­ble de la ins­tal·la- ció de les cà­me­res de fo­to­ro­jos en la po­bla­ció. Com­pro­mís i PSOE la­men­ten que l'opo­si­ció es re­agru­pe al vol­tant de So­le­dad Ra­món, que va ser la que va sig­nar el con­trac­te amb l'em­pre­sa ins­tal·la­do­ra sent al­cal­des­sa de Ca­ta­rro­ja i pre­si­den­ta de la Man­co­mu­ni­tat i la que va sol·li­ci­tar l'ad­qui­si­ció de sis cà­me­res en la po­bla­ció. El go­vern mu­ni­ci­pal, mal­grat la su­ma de Guan­yar amb PP i Ciu­ta­dans, con­ti­nua­rà tre­ba­llant per Ca­ta­rro­ja, prio­rit­zant els in­ter­es­sos dels veïns so­bre el dels bancs.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.