Rè­cord de par­ti­ci­pa­ció i ven­des en la Ru­ta de Ta­pes de Pai­por­ta

Nou Horta (Sud) - - Paiporta - RE­DAC­CIÓN

La quar­ta edi­ció de la Ru­ta de Ta­pes de Pai­por­ta ha tren­cat tots els re­gis­tres de par­ti­ci­pa­ció i ven­des dels 23 bars i res­tau­rants im­mer­sos en aques­ta com­pe­ti­ció gas­tro­nò­mi­ca. L’es­de­ve­ni­ment, que va tin­dre lloc l’úl­tim cap de set­ma­na de no­vem­bre, ha su­po­sat la ven­da, d’acord amb les xi­fres fa­ci­li­ta­des pels es­ta­bli­ments a la re­gi­do­ria d’Ocu­pa­ció i Co­me­rç, de 17.245 ta­pes. Aquest vo­lum su­pera les14.000 ta­pes que es van con­su­mir en la pri­me­ra edi­ció, fins ara, la que ha­via ob­tin­gut un ma­jor èxit. Aques­tes xi­fres de ven­da per­me­ten apro­xi­mar el nú­me­ro de per­so­nes par­ti­ci­pants en la Ru­ta de Ta­pes. Si es com­pta que ca­da per­so­na ha con­su­mit cinc ta­pes, la par­ti­ci­pa­ció es­ta­ria al vol­tant de les 3.500 per­so­nes. Si es com­pta amb que ca­da per­so­na ha con­su­mit qua­tre ta­pes, la xi­fra es dis­pa­ra a més de 4.300. Quant a la mit­ja­na de ven­des de ca­da es­ta­bli­ment, se si­tua­ria en­tre els 700 i 800 ape­ri­tius. Tam­bé s’ha tren­cat el re­gis­tre del nú­me­ro de vots per a triar les mi­llors ta­pes, que han de­ter­mi­nat els pre­mis a la més sa­bo­ro­sa i la més in­no­va­do­ra. En to­tal, s’han re­gis­trat 780 vots re­par­tits en les 23 ur­nes, una per ca­da bar i res­tau­rant par­ti­ci­pant. En­guany s’ha fa­ci­li­tat la par­ti­ci­pa­ció amb l’es­ta­bli­ment d’un mí­nim de qua­tre ta­pes con­su­mi­des per a po­der vo­tar, men­tre que en anys an­te­riors s’es­ta­blia un mí­nim de sis. Els pre­mis a les mi­llors ta­pes es van en­tre­gar aquest di­marts, en la Ga­la del Co­me­rç de Pai­por­ta. La ta­pa més sa­bo­ro­sa ha es­tat la ‘To­rra­da Al­fre­do’ de Don Ja­món, men­tre que la més in­no­va­do­ra ha es­tat el ‘Ferrero de Foie d’ànec so­bre bal­sà­mic xoco’ del Ca­fé Cynt­hia. La ga­la del co­me­rç, punt de tro­ba­da per a les bo­ti­gues i co­me­rços de tot ti­pus, tam­bé va ser­vir per a re­par­tir di­plo­mes de cur­sos realit­zats al llarg dels úl­tims me­sos de ban­da dels pro­pie­ta­ris de co­me­rços, ai­xí com els pre­mis del Con­curs d’Or­na­men­ta­ció Na­da­len­ca. As­sis­ti­ren a la ga­la, ce­le­bra­da el pas­sat di­marts, l’al­cal­des­sa de Pai­por­ta, Isa­bel Mar­tín, el pri­mer ti­nent d’al­cal­de de la lo­ca­li­tat i re­gi­dor d’Ocu­pa­ció i Co­me­rç, Vi­cent Cis­car, i al­tres mem­bres de l’equip de go­vern i la cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal. Tam­bé va es­tar pre­sent la re­pre­sen­tant de l’As­so­cia­ció de Co­me­rç de Pai­por­ta, Sil­via Mu­ñoz. En el con­curs d’or­na­men­ta­ció na­da­len­ca, des­prés de compu­tar els vots a tra­vés de la pà­gi­na de Fa­ce­book de l’Ajuntament i l’opinió del ju­rat de­sig­nat per l’or- ga­nit­za­ció, el pri­mer pre­mi ha si­gut per a la pe­rru­que­ria Ka­be­llos, el se­gon ha anat a mans de Flores J. Ma­rí, i el ter­cer ha si­gut per a l’òp­ti­ca Vis­ta­lia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.