Arri­ba a Pai­por­ta part del ma­te­rial es­por­tiu sub­ven­cio­nat per la Dipu­tació

Nou Horta (Sud) - - Paiporta - RE­DAC­CIÓN

El Ser­vei Mu­ni­ci­pal d’Es­ports de Pai­por­ta ha re­but el ma­te­rial es­por­tiu sub­ven­cio­nat per la Dipu­tació de Va­lèn­cia que gau­di­ran les i els alum­nes de les Es­co­les Es­por­ti­ves Mu­ni­ci­pals, i la res­ta d’usua­ris de les ins­tal·la­cions es­por­ti­ves. El ma­te­rial ve a co­brir di­fe­rents ne­ces­si­tats que te­nien els i les prac­ti­cants d’es­ports, ai­xí com els re­cin­tes es­por­tius amb de la lo­ca- li­tat. Una part del ma­te­rial tam­bé per­me­trà prac­ti­car no­ves mo­da­li­tats. Des­prés de l’es­tu­di de ne­ces­si­tats por­tat a ter­me pel Ser­vi­ci Mu­ni­ci­pal d’Es­ports, s’ha op­tat per ma­te­rial es­por­tiu en­tre el qual es tro­ben ba­lons de di­fe­rents dis­ci­pli­nes es­por­ti­ves, pres­ses d’es­ca­la­da, i ma­te­rial com­ple­men­ta­ri per a les Es­co­les Es­por­ti­ves Mu­ni­ci­pals, és a dir, anelles d’agi­li­tat, ra­que­tes de bàdminton, ban­des elàs­ti­ques o es­to­re­tes. A més, s’ha ad­qui­rit equi­pa­ment es­por­tiu com pro­tec­cions pa­ra­ba­lons per als camps de fut­bol d’El Te­rrer i El Pa­lle­ter, por­te­ries mò­bils de fut­bol 11 i fut­bol 7, cis­te­lles de bàs­quet, por­te­ries d’hand­bol i fut­bol sa­la, xar­xes de ten­nis, joc de voleibol tras­lla­da­ble amb xar­xa, ban­que­tes per a su­plents de fut­bol 7, i un mò­dul de gra­de­ries des­mun­ta­bles amb ca­pa­ci­tat per a 62 per­so­nes. Tot aques ma­te­rial ha en­trat dins de la con­vo­ca­tò­ria de con­ces­sió de sub­ven­cions a ajun­ta­ments i en­ti­tats lo­cals me­nors de la pro­vín­cia de Va­lèn­cia per a l’ad­qui­si­ció d’equi­pa­ment, ma­te­rial i ins­tal•la­cions es­por­ti­ves de 2015. La re­gi­do­ria de Jo­ven­tut i Es­ports, di­ri­gi­da per la re­gi­do­ra Zai­ra Mar­tí­nez, anirà en­tre­gant, ins­tal·lant i fent ser­vir el nou ma­te­rial en els prò­xims dies. Per a l’elec­ció del ma­te­rial i l’equi­pa­ment s’ha tin­gut en com­pte l’es­tat ac­tual de les ins­tal·la­cions, ai­xí com la de­man­da que exis­teix de ban­da dels i les prac­ti­cants d’es­ports de Pai­por­ta. Ai­xí, es re­no­va com­ple­ta­ment l’equi­pa­ment de les can­xes de ten­nis i de les can­xes po­li­es­por­ti­ves co­ber­tes, es té en com­pte l’aug­ment en l’in­te­rès pel bàs­quet, i s’ofe­reix la pos­si­bi­li­tat per pri­me­ra ve­ga­da de prac­ti­car voleibol o bàdminton.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.