Pai­por­ta po­sa en mar­xa un pla d’ocu­pa­ció que dó­na tre­ball a 15 per­so­nes

Nou Horta (Sud) - - Paiporta - RE­DAC­CIÓN

Des del pas­sat 1 de desem­bre es­tà en mar­xa a Pai­por­ta el Pla d’Ocu­pa­ció Con­jun­ta de l’Ad­mi­nis­tra­ció Pú­bli­ca Va­len­cia­na, que té com a ob­jec­tiu la con­trac­ta­ció de per­so­nes de­socu­pa­des amb di­fi­cul­tats d’in­ser­ció la­bo­ral. D’acord amb el pla, aques­tes per­so­nes han d’exe­cu­tar obres i ser­veis d’in­te­rès ge­ne­ral i so­cial, mit­ja­nçant unes aju­des eco­nò­mi­ques fi­na­nça­des per la Ge­ne­ra­li­tat, la Dipu­tació de Va­lèn­cia i el pro­pi Ajuntament. Aquest Pla d’Ocu­pa­ció por­ta apa­re­lla­da la con­trac­ta­ció de 15 per­so­nes atu­ra­des, ins­cri­tes en el SER­VEF, i que com­plei­xen les ca­rac­te- rís­ti­ques que pre­veu el pla, és a dir, són atu­rats de llar­ga du­ra­da, ma­jors de 45 anys, o atu­rats me­nors de 25 anys. Els con­trac­tes te­nen una du­ra­da de tres me­sos a jor­na­da com­ple­ta, és a dir, fi­na­lit­za­ran el pro­per 29 de fe­brer de 2016. Les àrees mu­ni­ci­pals que s’han re­fo­rçat mit­ja­nçant aquest pla son les d’Obres i Ser­veis, amb dos ofi­cials d’obra, dos peons, un ofi­cial i un peó de jar­di­ne­ria, i dos peons de ne­te­ja. Tam­bé la de Cul­tu­ra i Jo­ven­tut, amb una aju­dant de bi­blio­te­ca i una ani­ma­do­ra ju­ve­nil, i Edu­ca­ció, amb un au­xi­liar ad­mi­nis­tra­tiu. En Ser­veis So­cials, s’han in­cor­po­rat tres tèc­nics mit­jans d’e- du­ca­ció o tre­ball so­cial, i un tècnic d’in­te­gra­ció so­cial. El cost de les con­trac­ta­cions realit­za­des és de 105.118,57 eu­ros, in­clo­ses les co­tit­za­cions a la Se­gu­re­tat So­cial, a cà­rrec de l’Ajuntament. El con­sis­to­ri apor­ta una ter­ce­ra part, és a dir, poc més de 35.000 eu­ros, men­tre que els dos te­rços res­tants co­rres­po­nen a la Dipu­tació de Va­lèn­cia i la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na. A més, l’Ajuntament es fa­rà cà­rrec de les des­pe­ses no sub­ven­cio­na­bles, és a dir, in­dem­nit­za­cions per fi­na­lit­za­ció de con­trac­te que co­rres­pon­guen, ves­tua­ri i formació en pre­ven­ció de ris­cos la­bo­rals.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.