Vi­na­gre i foc con­tra les ma­les her­bes a Pai­por­ta

Nou Horta (Sud) - - Paiporta - RE­DAC­CIÓN

L’Ajuntament de Pai­por­ta ha ini­ciat un nou trac­ta­ment ex­pe­ri­men­tal per a com­ba­tre les ma­les her­bes de parcs, vo­re­res i jar­dins. Es trac­ta de la uti­lit­za­ció de vi­na­gre de re­mo­lat­xa en un per­cen­tat­ge con­cret com a her­bi­ci­da na­tu­ral, i tam­bé de l’ús d’un bu­fa­dor que cre­ma aques­tes plan­tes fins a l’arrel. El vi­na­gre és un pro­duc­te d’ús ha­bi­tual per a aca­ba amb les her­bes no desit­ja­des en l’agri­cul­tu­ra eco­lò­gi­ca. Els i les tre­ba­lla­do­res d’ES­PAI es­tan por­tant a ter­me aques­tes pro­ves a to­ta la lo­ca­li­tat amb l’ob­jec­tiu de fer el com­bat con­tra les ma­les her­bes més ba­rat, sos- te­ni­ble i res­pec­tuós amb el me­di am­bient, des­prés de la mo­ció apro­va­da per una­ni­mi­tat en el ple del pas­sat mes d’abril que de­ter­mi­na­va la fi­na­lit­za­ció de l’ús d’her­bi­ci­des quí­mics amb gli­fo­sat, que re­sul­ten pe­ri­llo­sos per a la sa­lut. Ai­xí ma­teix, s’es­tà pro­vant tam­bé una no­va mà­qui­na agra­na­do­ra amb el do­ble de ca­pa­ci­tat de les an­ti­gues, que té ma­jors pres­ta­cions que les an­te­riors, ja ob­so­le­tes i amb in­fi­ni­tat de pro­ble­mes me­cà­nics de di­fí­cil so­lu­ció. La no­va mà­qui­na es­tà ar­ti­cu­la­da, té un mi­llor an­gle de gir, i com­pta amb un ter­cer braç agra­na­dor que aug­men­ta la seua efi­cièn­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.