Se ce­le­bra­rà el prò­xim 30 d’oc­tu­bre al Tea­tre Au­di­to­ri

Nou Horta (Sud) - - Benetússer -

Fer­nán­dez Au­ce­jo, tots ells mú­sics de re­co­ne­gu­da tra­jec­tò­ria. El con­curs té una im­por­tant do­ta­ció eco­nò­mi­ca. El pri­mer pre­mi se­rà de 6000 eu­ros, el se­gon de 3500 i el ter­cer de 2000. L’Ajun­ta­ment, a tra­vés de la re­gi­do­ria de Cul­tu­ra, pre­tén po­ten­ciar el pa­per de les so­cie­tats mu­si­cals com un del ne­xes ver­te­bra­dors de la nos­tra so­cie­tat i cul­tu­ra, i si­tuar el nom de Ca­ta­rro­ja com un dels re­fe­rents de la música a ni­vel es­ta­tal. De fet, la lo­ca­li­tat com­pta amb una llar­ga tra­jec­tò­ria mu­si­cal, amb agru­pa­cions mu­si­cals, com­po­si­tors i ins­tru­men­tis­tes des­ta­cats que han di­vul­gat el nom del po­ble en els àm­bits més pres­ti­gio­sos arreu del món.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.