“Que una per­so­na amb un ex­pe­dient no­ta­ble-alt no pu­ga de­di­car-se a açò, és molt trist”

Nou Horta (Sud) - - Benetússer -

Pen­ses que aques­ta be­ca su­po­sa­rà un pas en­da­vant en la in­ves­ti­ga­ció con­tra el càn­cer? Tot tre­ball ben fet, és un pas en­da­vant, si­guen els re­sul­tats ob­tin­guts de­ci­sius o no. Quan u co­me­nça ha de ser cons­cient que pot ser allò Es­ta­va bus­cant be­ques pre­doc­to­rals i vaig veu­re que ha­vien ei­xit unes be­ques es­pe­cí­fi­ques per a in­ves­ti­gar so­bre el càn­cer; con­tac­tí amb la Dra. Ma­riam Ibán­yez, que és del grup d’He­ma­to­lo­gia, per a veu­re si po­díem de­ma­nar-la junts i ai­xí va ser. Res­pec­te a l’ofer­ta de be­ques, to­ta aju­da és bo­na, i ac­tual­ment no n’hi ha su­fi­cients, si­nó la gent no se n’aniria fó­ra del país. La com­pe­ti­ti­vi­tat es­tà a l’or­dre del dia, a ni­vell na­cio­nal hi ha dues con­vo­ca­tò­ries en què s’ofe­rei­xen unes 1000 be­ques en ca­das­cu­na. I des­prés, ca­da co­mu­ni­tat i mol­tes uni­ver­si­tats te-

En quin sen­tit pen­ses que és ne­ces­sa­ri dur a ter­me aquest ti­pus d’in­ves­ti­ga­cions? La cièn­cia és la ba­se del nos­tre pro­grés i dub­te que al­gú pu­ga re­fu­tar tal co­sa, pe­rò he de dir a més, que la seua di­vul­ga­ció tam­bé és vi­tal. La gent que s’hi de­di­ca a açò re­co­neix la seua im­por­tàn­cia, pe­rò per des­grà­cia, aquest pen­sa­ment no s’ex­tra­po­la a tot el món. So­vint, es menys­prea i en mol­tes oca­sions és per­què no s’en­tén. Pe­rò si les co­ses s’ex­pli­quen de ma­ne­ra que tot el món ho pu­ga en­ten­dre, a la gent ales­ho­res sí que li in­ter­es­sa. Hi ha molt po­ca idea de mol­tes de Mo­ti­va­ció, cu­rio­si­tat i per­se­ve­ra­nça. De­pe­nent de la na­tu­ra de la in­ves­ti­ga­ció que es du­ga a ter­me les co­ses ei­xi­ran amb ma­jor o me­nor fa­ci­li­tat, pe­rò en qual­se­vol cas, d’eta­pes en les quals hau­ràs de re­pe­tir mil ve­ga­des les co­ses per­què no ixen, no et sal­va nin­gú. Açò pot re­sul­tar molt frus­trant, pe­rò la so­lu­ció no és dei­xar-ho. En aquest as­pec­te, jo tinc mol­tes ga­nes d’apren­dre, d’aug­men­tar els meus co­nei­xe­ments res­pec­te al te­ma, i sé que la frus­tra­ció no s’apo­de­ra­rà de mi. Per al­tra ban­da, el fi­na­nça­ment i tin­dre un bon grup de tre­ball són al­tres as­pec­tes in­dis­pen­sa­bles.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.