FGV pro­jec­ta un pas in­fe­rior en­tre an­da­nes a l’es­ta­ció de me­tro

Nou Horta - - Portada -

Fe­rro­ca­rrils de la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na (FGV) pro­jec­ta la cons­truc­ció d’un pas in­fe­rior en­tre an­da­nes dins de l’es­ta­ció de me­tro de Pai­por­ta. Ai­xí s’ha do­nat a co­nèi­xer en la reunió que han man­tin­gut l’al­cal­des­sa de la lo­ca­li­tat, Isa­bel Mar­tín, el se­cre­ta­ri au­to­nò­mic d’In­fra­es­truc­tu­res, Jo­sep Vicent Boi­ra, i el ge­rent d’FGV, Juan An­drés Sán­chez Jor­dán. Tam­bé han as­sis­tit el pri­mer ti­nent d’al­cal­dia i re­gi­dor d’Ocu­pa­ció i Co­me­rç, Vicent Cis­car, i el re­gi­dor d’Ur­ba­nis­me, Me­di Am­bient i Sos­te­ni­bi­li­tat, Pep Val.

El nou pas in­te­rior en­tre an­da­nes se si­tua­rà, pro­ba­ble­ment, prop de l’apar­ca­ment de vehi­cles an­nex a l’es­ta­ció, i el pro­jec­te es re­dac­ta­rà en els prò­xims me­sos. Com­pta­rà amb to­tes les con­di­cions d’ac­ces­si­bi­li­tat per a per­so­nes amb mo­bi­li­tat re­duï­da i, en fun­ció dels es­tu­dis tèc­nics, es de­ci­di­rà el ti­pus de pas que se­rà, en­ca­ra que tot apun­ta a que se­rà in­fe­rior. L’Ajun­ta­ment de Pai­por­ta con­fia en que els ter­mi­nis per­me­ten que aquest pro­jec­te com­pte amb do­ta­ció pres­su­pos­tà­ria per a po­der exe­cu­tar-se el prò­xim any.

“Hem d’agrair a la con­se­lle­ria d’Ha­bi­tat­ge, Obres Pú­bli­ques i Ver­te­bra­ció del Te­rri­to­ri la seua sen­si­bi­li­tat cap a les ne­ces­si­tats de Pai­por­ta, ja que el fe­rro­ca­rril és la prin­ci­pal via de con­ne­xió amb la ca­pi­tal i l’àrea me­tro­po­li­ta­na per a mi­lers de pai­por­tins i pai­por­ti­nes”, ha afir­mat l’al­cal­des­sa, Isa­bel Mar­tín, a l’ei­xi­da de la reunió. “L’em­pre­sa pú­bli­ca con­si­de­ra aques­ta ac­tua­ció com de “molt al­ta prio­ri­tat”, tal com arre­ple­ga l’’Es­tu­di so­bre la si­tua­ció dels pas­sos a ni­vell i pas­sos en­tre an­da­nes de la xar­xa de Me­tro­va­len­cia’. Aquest es­tu­di es fo­na­men­ta en una sè­rie d’in­di­ca­dors que per­me­ten pla­ni­fi­car les ac­tua­cions a por­tar cap en els prò­xims exer­ci­cis, d’una ma­ne­ra ob­jec­ti­va i con­tras­ta­da. Pai­por­ta és una es­ta­ció en su­per­fí­cie, per la qual cir­cu­len trens de les lí­nies 1, 2 i 7 de Me­tro­va­len­cia, amb un vo­lum ele­vat de viat­gers -en 2017 va re­gis­trar més d’un mi­lió d’usua­ris-, a més de com­ptar amb una fre­qüèn­cia de pas de trens molt ele­va­da i en do­ble via.

Pas li­mi­tat a viat­gers. A més de la cons­truc­ció d’un pas to­tal­ment se­gur en­tre an­da­nes, FGV ja ha ad­ju­di­cat les obres de tan­ca­ment de l’es­ta­ció, ac­tua­ció pres­su­pos­ta­da en 234.513,28 eu­ros, amb un ter­mi­ni pre­vist d’exe- cu­ció de sis me­sos i que com­por­ta el tan­ca­ment de l’ac­cés a l’es­ta­ció. D’aques­ta ma­ne­ra, el pas que­da­rà li­mi­tat ex­clu­si­va­ment als viat­gers del me­tro, co­sa que re­dui­rà el risc de qual­se­vol ti­pus d’in­ci­dèn­cia al res­trin­gir-se de ma­ne­ra no­ta­ble el pas de per­so­nes.

Aques­ta ac­tua­ció con­tem­pla la ins­tal·la­ció d’un con­trol d’ac­ces­sos (qua­tre en l’edi­fi­ci i dos més en l’ac­cés a l’an­da­na con­trà­ria –sen­tit Pi­can­ya-, amb la ca­rac­te­rís­ti­ca que se­ran por­tons gi­ra­to­ris an­ti­van­dà­lics), ai­xí com in­ter­fons (dos més per a com­ple­men­tar el ja exis­tent) i cà­me­res de ví­deo (una per a re­fo­rçar l’ac­tual dis­po­si­tiu ins­tal·lat en l’edi­fi­ci i dos més en els nous por­tons gi­ra­to­ris), co­sa que tam­bé re­dun­da­rà en la dis­mi­nu­ció del frau.

A més, es con­di­cio­na­rà una mar­que­si­na en el cos­tat de Pi­can­ya i es ba­rra­rà l’ac­cés, en­vol­tant l’edi­fi­ci prin­ci­pal i l’an­da­na con­trà­ria, amb la seua pro­lon­ga­ció fins al pas in­fe­rior, pel qual es des­plaça­ran els tran­seünts a par­tir d’ara. El ci­tat pas in­fe­rior per­me­trà fran­que­jar la lí­nia fe­rro­vià­ria so­ta les vies i fa­ci­li­ta­rà la via d’ac­cés, tant al ce­men­te­ri de la lo­ca­li­tat, com a un eco­parc de re­ci­clat­ge.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.