Al­ba­lat en dan­sa, ter­ce­ra edi­ció

Nou Horta - - Editorial -

Di­ven­dres 11 i dis­sab­te 12 Al­ba­lat dels So­rells tor­na­rà a viu­re una no­va edi­ció d’Al­ba­lat en dan­sa. Per ter­cer any con­se­cu­tiu, l’en­torn del Pa­lau Com­tal s’om­pli­rà de mú­si­ca i dan­sa de la mà del Con­ser­va­to­ri Pro­fes­sio­nal de Dan­sa de Va­lèn­cia i l’Es­co­la de Dan­sa Ele­na Ler­ma de Foios. Di­ven­dres se­rà el torn del Con­ser­va­to­ri que ofe­ri­rà la se­güent pro­gra­ma­ció:

17:30 h. Ta­ller de per­cus­sió i mo­vi­ment amb Ra­fa Na­va­rro. 18:30 h. JOTA DE LA DO­LO­RES amb la co­reo­gra­fia de Jo­sé So­riano, mú­si­ca de Bre­tón in­ter­pre­tat per l’alum­nat de ter­cer i quart de l’es­pe­cia­li­tat dan­sa es­pan­yo­la. Se­gui­da­ment els ba­lla­rins de cin­què de l’ es­pe­cia­li­tat dan­sa es­pan­yo­la in­ter­pre­ta­ran SEGUIRIYA amb la co­reo­gra­fia d’Est­her Gar­cés, “can­taor” Ma­nuel Fer­nán­dez i a la gui­ta­rra Ra­fael Tre­nas.

19:00 h. EX­TRAC­TO DE ACHTERLAND amb la co­reo­gra­fia d’An­ne The­re­sa de Keers­mae­ker, di­ri­gi­da i adap­ta­da per Su­sa­na Ro­dri­go, mú­si­ca de György Li­ge­ti i Eu­gé­ne Ysa­ye. In­ter­pre­tat pels ba­lla­rins de cin­què de l’es­pe­cia­li­tat de dan­sa con­tem­po­rà­nia. APPROPIATION. Ap­pro­pia­tions par­teix de l’anà­li­si dels fe­nò­mens més po­pu­lars de les xar­xes so­cials: Ins­ta­gram, Fa­ce­book i You­tu­be. Aques­ta peça per­se­gueix apro­fun­dir en la re­la­ció en­tre el cos fí­sic i l’ex­po­si­ció de la nos­tra imat­ge vir­tual. La ba­rre­ra en­tre les xar­xes so­cials i la vi­da real sem­bla que s’ha­ja di­luït. Peça in­ter­pre­ta­da pels ba­lla­rins de ter­cer i quart de dan­sa con­tem­po­rà­nia, di­rec­ció de Ta­tia­na Cla­vel, es­pai so­nor Car­los Es­pi­na. 20:00 h. Cloen­da de la mos­tra del Con­ser­va­to­ri amb IMPROVISACIÓ AL VOL­TANT DE DRUMMING. Co­reo­gra­fia d’An­ne The­re­sa de Keers­mae­ker, di­rec­ció i adap­ta­ció de Ro­cío Pé­rez, mú­si­ca d’Ste­ve Reich, in­ter­pre­ta­ció i adap­ta­ció mu­si­cal de Ra­fa Na­va­rro i in­ter­pre­tat per l’alum­nat de si­sé de l’es­pe­cia­li­tat de dan­sa con­tem­po­rà­nia. Dis­sab­te l’Es­co­la Ele­na Ler­ma de Foios ex­po­sa­rà al­gu­nes de les pro­pos­tes co­reo­grà­fi­ques re­cent­ment guar­do­na­des amb mà­xims pre­mis en el Con­curs Na­cio­nal i In­ter­na­cio­nal de Dan­sa. Aques­tes pro­pos­tes es­ta­ran in­ter­re­la­cio­na­des per di­fe­rents es­ce­nes de dan­sa in­ter­pre­ta­des per les nos­tres alum­nes. La mos­tra del dis­sab­te co­me­nça­rà a les 18:30 h. al pa­ti del cas­tell amb can­vis d’es­ce­na­ri amb tran­si­cions que lli­ga­ran uns es­pais amb al­tres. El re­per­to­ri de co­reo­gra­fies se­rà: Lli­be­rra’m, Ma­du­re­sa, Vol de l’est, Ara­bia, Vals- rag­ti­me i Con mu­cha na­ta.

El tan­ca­ment d’Al­ba­lat en dan­sa anirà a cà­rrec de Ta­con Te­rra Dan­sa amb la pro­di­gio­sa veu Jo­sep Apa­ri­cio “Apa” amb l’es­pec­ta­cle QUE FLA­MEN­CA SÓC.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.