Rè­cord de par­ti­ci­pants en la XXXI Vol­ta i la VII Volte­ta a Peu

Nou Horta - - Editorial -

Els ca­rrers d’Ala­quàs va­ren om­plir-se de co­rre­dors i co­rre­do­res el pas­sat 5 de maig en la XXXI edi­ció de la Vol­ta a Peu i de la VII edi­ció de la Volte­ta a Peu. Les dues ca­rre­res po­pu­lars va­ren com­par­tir el ma­teix re­co­rre­gut, amb ini­ci i fi­nal al Cas­tell d’Ala­quàs amb mo­tiu de la ce­le­bra­ció del seu Cen­te­na­ri com a Mo­nu­ment His­tò­ric Ar­tís­tic-Na­cio­nal.

La cur­sa de la Vol­ta a Peu va re­có­rrer dues ve­ga­des els ca­rrers d’Ala­quàs en un to­tal de 10 ki­lò­me­tres, que va­ren fi­na­lit­zar 463 co­rre­dors i co­rre­do­res dels 486 ins­crits a la ca­rre­ra.

El guan­ya­dor ge­ne­ral de la Vol­ta a Peu va ser Pa­blo Ló­pez Sán- chez- Rey, in­de­pen­dent, se­guit d’Iván Robles Co­lla­do, de l’equip C.A. Ore­ro Pa­ter­na Run­ners, i Mi­guel Se­rra­dor Gar­cía, in­de­pen­dent. Els co­rre­dors i les co­rre­do­res de la Vol­ta a Peu va­ren ob­te­nir punts en la V edi­ció del Cir­cuit So­li­da­ri Cai­xa Po­pu­lar de L’Hor­ta Sud, que es ce­le­bra des del pas­sat 15 d’abril fins al 18 de no­vem­bre amb la ce­le­bra­ció de 8 pro­ves po­pu­lars a di­fe­rents po­bles de la co­mar­ca: Xi­ri­ve­lla, Ala­quàs, Be­ne­tús­ser… La Volte­ta a Peu va re­có­rrer una ve­ga­da els ca­rrers d’Ala­quàs en una cur­sa de 5 ki­lò­me­tres en to­tal, on 134 co­rre­dors i co­rre­do­res va­ren fi­na­lit­zar una ca­rre­ra amb 141 ins­crits.

El guan­ya­dor ge­ne­ral de la Vol­te- ta va ser Ja­vier Pa­ños Gar­cía, de l’equip Sa­nus Vi­tae Team, se­guit de Ger­mán Pa­lop Ta­ber­ner, de Tri­cul­pe­lat Ala­quàs C.T., i de Mar­ce­lo Ga­lle­go Ma­yor, in­de­pen­dent. Res­pec­te a la clas­si­fi­ca­ció per equips, el con­junt guan­ya­dor va ser C.A. Sen­se Lí­mits Al­daia, se­guit de Co­rat­ge Mis­sions i To­rrent Co­rre. Les dues ca­rre­res po­pu­lars va­ren es­tar or­ga­nit­za­des pel Club d’Atle­tis­me Vi­la d’Ala­quàs, amb la col·la­bo­ra­ció de l’Ajun­ta­ment. L’Al­cal­des­sa, El­vi­ra Gar­cía Cam­pos, va pre­si­dir l’en­tre­ga de tro­feus als guan­ya­dors i les guan­ya­do­res de les dues cur­ses da­vant de fa­mi­liars i amics dels ven­ce­dors i ven­ce­do­res, a més de veïns i veï­nes del po­ble que va­ren gau­dir d’una jor­na­da d’es­port i di­ver­sió.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.