Pri­mer fò­rum d’ocu­pa­ció, “Ocu­pa’t”, a Al­fa­far

Di­ven­dres 18 de maig en l’ho­tel Al­bu­fe­ra es desen­vo­lu­pa­rà aquest fò­rum

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajun­ta­ment d’Al­fa­far des de la seua àrea de Co­me­rç, Ocu­pa­ció i Desen­vo­lu­pa­ment Lo­cal, ha pro­gra­mat el pri­mer fò­rum d’ocu­pa­ció di­ri­gi­da a to­tes les per­so­nes que es tro­ben en cer­ca ac­ti­va d’ocu­pa­ció. Aquest fò­rum tin­drà lloc di­ven­dres que ve 18 de maig, de 8:30 a 14:00 ho­res en l’ho­tel Al­bu­fe­ra, si­tuat en la plaça Al­que­ria de la Cu­lla, nú­me­ro 1.

En aques­ta pri­me­ra tro­ba­da es por­ta­ran a aca­be di­fe­rents ac­cions di­ri­gi­des a la mi­llo­ra de la em­plea­bi­li­dad de les i els as­sis­tents. En­tre les ac­ti­vi­tats des­ta­quen, d’una ban­da di­ver­ses con­fe­rèn­cies, de ca­ràc­ter di­dàc­tic i mo­ti­va­cio­nal, amb un to­tal de 4 con­fe­rèn­cies du­rant el ma­tí. L’ob­jec­tiu és mi­llo­rar les ha­bi­li­tats bà­si­ques per a la cer­ca d’ocu­pa­ció, tre­ba­llant les com­pe­tèn­cies trans­ver­sals, el em­pren­di­mien­to com a ei­xi­da a la de­socu­pa­ció, l’ac­ti­tud i mo­ti­va­ció en aques­ta eta­pa. D’al­tra ban­da, hi hau­rà es­pais d’en- tre­vis­tes d’ofer­tes de tre­ball ac­ti­ves de les em­pre­ses que desit­gen par­ti­ci­par, de tal ma­ne­ra que les per­so­nes que par­ti­ci­pen en el fò­rum po­dran ins­criu­re’s a aques­tes ofer­tes i en cas de com­plir amb els re­qui­sits, par­ti­ci­par en el pro­cés de se­lec­ció du­rant el pro­pi es­de­ve­ni­ment.

I tam­bé po­dran tro­bar-se stands in­for­ma­tius, per­què em­pre­ses o en­ti­tats pu­guen com­ptar amb un es­pai per a in­for­mar de la seua ac­ti­vi­tat, a més d’arre­ple­gar cu­rrí­cu­lums dels as­sis­tents si ai­xí ho con­si­de­ren.

Per a po­der par­ti­ci­par d’aquest fò­rum, les per­so­nes in­ter­es­sa­des hau­ran d’ins­criu­re’s en la pà­gi­na www.ae­so­cu­pa­cio.es, abans del 15 de maig.

El pro­pi Ajun­ta­ment po­sa­rà a la dis­po­si­ció de la po­bla­ció un au­to­bús gra­tuït per a po­der as­sis­tir a aquest fò­rum. Les pla­ces són li­mi­ta­des per a les 50 pri­me­res ins­crip­cions.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.