300.000 € en aju­des a alum­nat

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajun­ta­ment de Ca­ta­rro­ja des­ti­na­rà un to­tal de 295.662 € a aju­des eco­nò­mi­ques per a l’alum­nat del mu­ni­ci­pi. Con­cre­ta­ment, les sub­ven­cions ser­vi­ran per a su­fra­gar part de les des­pe­ses de l’Edu­ca­ció In­fan­til de pri­mer ci­cle (0-3 anys) i el ma­te­rial es­co­lar de xi­que­tes i xi­quets de se­gon ci­cle d’In­fan­til (3-5 anys), ai­xí com el dels me­nors amb ne­ces­si­tats edu­ca­ti­ves es­pe­cials.

Les aju­des per a xi­que­tes i xi­quets d’en­tre 0 i 3 anys s’abo­na­ran en deu men­sua­li­tats, de 50 € ca­das­cu­na. Per tal de re­bre es­ta sub­ven­ció és ne­ces­sa­ri que el xi­quet o la xi­que­ta es­ti­ga ma­tri­cu­lat en un cen­tre d’Edu­ca­ció In­fan­til del mu­ni­ci­pi. Ai­xí ma­teix, tant els me­nors com els pro­ge­ni­tors hau­ran d’es­tar em­pa­dro­nats a Ca­ta­rro­ja des de ge­ner de 2018. El ter­mi­ni de pre­sen­ta­ció de sol·li­ci­tuds de les aju­des se­rà del 25 de juny fins al 25 de ju­liol, ex­cep­te per als me­nors que nas­quen amb pos­te­rio­ri­tat a es­ta da­ta, que po­dran sol·li­ci­tar-la més tard, sem­pre que si­ga du­rant el pe­río­de del curs es­co­lar. El trà­mit po­drà fer-se de for­ma pre­sen­cial a l’Ofi­ci­na d’Aten­ció Ciu­ta­da­na (OIAC) o te­le­mà­ti­ca­ment.

Per al­tra ban­da, l’alum­nat de se­gon ci­cle d’In­fan­til (3-5 anys) tam­bé po­drà re­bre una aju­da eco­nò­mi­ca per a l’ad­qui­si­ció de ma­te­rial di­dàc­tic del curs per va­lor de 50 €. L’aju­da po­drà ser sol·li­ci­ta­da per les co­mu­ni­tats es­co­lars dels cen­tres pú­blics i con­cer­tats de la lo­ca­li­tat, pe­rò tam­bé pels pro­ge­ni­tors d’aquells me­nors que es­tu­dien en al­tres po­bla­cions, sem­pre que es­ti­guen em­pa­dro­nats a Ca­ta­rro­ja des de l’ini­ci del 2018. El trà­mit po­drà fer-se du­rant tot el mes de se­tem­bre de for­ma pre­sen­cial a l’OIAC o per In­ter­net.

Per úl­tim, en­guany tam­bé s’ha aug­men­tat el pres­su­post per a les aju­des que co­brei­xen les des­pe­ses de ma­te­rial es­co­lar de l’alum­nat d’Edu­ca­ció Es­pe­cial. Ai­xí, sem­pre que es com­plis­quen els re­qui­sits, es po­dran re­bre fins a 100 €. De la ma­tei­xa ma­ne­ra que amb la res­ta d’aju­des, tant els pro­ge­ni­tors com l’alum­ne o alum­na hau­ran d’es­tar em­pa­dro­nats a Ca­ta­rro­ja des de ge­ner d’en­guany. Ai­xí ma­teix, cal­drà que l’es­tu­diant es­ti­ga ma­tri­cu­lat a un cen­tre d’Edu­ca­ció Es­pe­cial. L’aju­da po­drà sol·li­ci­tar-se fins als 18 anys de l’alum­ne o alum­na. Les sol·li­ci­tuds, igual­ment, po­dran realit­zar-se a l’OIAC i te­le­mà­ti­ca­ment al llarg de se­tem­bre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.