Una au­di­to­ria aca­ba amb la ges­tió pri­va­da de l’ai­gua

Han es­tat 50 anys en els quals Ai­gües de Va­lèn­cia ha tin­gut im­por­tants be­ne­fi­cis

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajun­ta­ment de Ma­ni­ses va en­ca­rre­gar una au­di­to­ria per ana­lit­zar el ser­vei de sub­mi­nis­tra­ment d’ai­gua que l’em­pre­sa Ai­gües de Va­lèn­cia du a ter­me en el mu­ni­ci­pi, ja que el con­trac­te ven­ce­rà el prò­xim mes d’oc­tu­bre de 2018. Han es­tat 50 anys en els quals Ai­gües de Va­lèn­cia ha tin­gut im­por­tants be­ne­fi­cis sen­se que aquests guanys re­ver­ti­ren su­fi­cient­ment i de ma­ne­ra pro­por­cio­na­da en la ciu­tat de Ma­ni­ses. L’ob­jec­tiu era ob­te­nir una imat­ge real de la si­tua­ció ac­tual, tant pel que fa a l’es­tat de les ins­tal·la­cions (con­duc­cions, com­pta­dors, etc.), com al cost eco­nò­mic que su­po­sa el sub­mi­nis­tra­ment (com­pra de l’ai­gua, cos­tos de per­so­nal, man­te­ni­ment, etc.). El re­sul­tat de l’es­tu­di ha po­sat de ma­ni­fest que es trac­ta d’un ser­vei sus­cep­ti­ble de ge­ne­rar im­por­tants be­ne­fi­cis, ja que per a un mu­ni­ci­pi com Ma­ni­ses s’es­ti­ma un mar­ge de ne­go­ci su­pe­rior als 400.000 € anua­ls. Per al re­gi­dor de Ser­veis Pú­blics de l’Ajun­ta­ment de Ma­ni­ses, Car­les Ló­pez, «és in­ten­ció de l’ac­tual equip de go­vern do­nar-li la vol­ta a aques­ta si­tua­ció, i que els ren­di­ments que s’ob­te­nen amb el ne­go­ci de l’ai­gua re­ver­tis­quen en ma­jor grau, en la ciu­ta­da­nia. Per açò, l’ob­jec­tiu mar­cat és el de mu­ni­ci­pa­lit­zar el ser­vei quan les con­di­cions ma­te­rials ho per­me­ten». Do­nat l’im­me­diat ven­ci­ment de l’ac­tual con­trac­te, és im­pos­si­ble crear en un curt es­pai de temps l’es­truc­tu­ra tèc­ni­ca, eco­nò­mi­ca i de per­so­nal ne­ces­sà­ria per a pres­tar el ser­vei au­tò­no­ma­ment, per la qual co­sa s’ha op­tat per una so­lu­ció in­ter­mè­dia. Es trac­ta de subs­criu­re un nou con­trac­te per un ter­mi­ni mà­xim de qua­tre anys, en el qual es con­tem­ple de ma­ne­ra prio­ri­tà­ria la re­ver­sió en el mu­ni­ci­pi de part dels be­ne­fi­cis, i du­rant la seua vi­gèn­cia pre­pa­rar la es­truc­tu­ra ne­ces­sà­ria per a po­der plan­te­jar-se la mu­ni­ci­pa­lit­za­ció del ser­vei a la fi­na­lit­za­ció d’aquest nou con­trac­te.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.