Ro­ca­fort en Verd: cons­cien­cia­ció i par­ti­ci­pa­ció per a un me­di am­bient sos­te­ni­ble

L’Ajun­ta­ment im­pul­sa la se­go­na edi­ció de ‘Ro­ca­fort en verd’, ac­ti­vi­tats de cons­cien­cia­ció so­bre el me­di am­bient, la sos­te­ni­bi­li­tat i la na­tu­ra­le­sa

Nou Horta - - Publireportatge -

Per se­gon any con­se­cu­tiu, la ini­cia­ti­va pro­mou una re­la­ció ama­ble i uns hà­bits res­pec­tuo­sos de la ciu­ta­da­nia amb l’en­torn na­tu­ral a tra­vés de tro­ba­des, ta­llers i ac­ti­vi­tats for­ma­ti­ves i cí­vi­ques. D’aques­ta for­ma, la re­gi­do­ria de Me­di am­bient, jun­ta­ment amb al­tres agents so­cials, cen­tres es­co­lars i as­so­cia­cions i or­ga­nit­za­cions de Ro­ca­fort i Va­lèn­cia, vol cons­cien­ciar i im­pli­car a les fa­mí­lies en la pro­tec­ció del me­di am­bient i sen­si­bi­lit­zar so­bre l’ús res­pon­sa­ble de l’es­pai na­tu­ral.

“Ro­ca­fort en verd és un sím­bol de tro­ba­da ciu­ta­da­na, de cons­cien­cia­ció per trans­for­mar en­tre tots un fu­tur com­par­tit i sos­te­ni­ble. Mi­llo­rem res­pec­te l’any pas­sat amb un pro­gra­ma més va­riat i ex­tens. S’han im­pli­cat en l’or­ga­nit­za­ció del pro­gra­ma qua­tre re­gi­do­ries i mit­ja dot­ze­na d’en­ti­tats cí­vi­ques”, ha apun­tat el re­gi­dor de me­di am­bient, Eduard Co­meig. El pro­gra­ma va co­me­nçar amb una xa­rra­da so­bre obe­si­tat i ali­men­ta­ció sos­te­ni­ble a cà­rrec d’AVEYPA i l’Ajun­ta­ment de Va­lèn­cia. Dis­sab­te, per la seua ban­da, se­rà la pre­sen­ta­ció del pla mu­ni­ci­pal de con­trol de les co­lò­nies fe­li­nes; i, el dia 25, hi hau­rà una xa­rra­da de CTL so­bre el con­trol de la mos­ca ne­gra i el mos­quit ti­gre. Al maig, el 13, se ce­le­bra­rà el Dia de la de la bi­ci­cle­ta amb un pas­seig i un ta­ller in­fan­til en col·la­bo­ra­ció amb el Club Ci­clis­ta de Ro­ca­fort i Tren­ka­klos­ques. A con­ti­nua­ció, el dia 16 hi hau­rà una xa­rra­da d’An­dreu Es­cri­và, es­pe­cia­lis­ta al me­di am­bient, so­bre can­vi cli­mà­tic; i, el 17, es com­me­mo­ra­rà el Dia del Re­ci­clat­ge amb ta­llers en els cen­tres es­co­lars, i el 28, tots dos a cà­rrec d’Ecoem­bes.

Al juny, el dia 3, l’ar­tis­ta Cu­ca Ba­la­guer im­par­ti­rà un ta­ller in­fan­til de ma­nua­li­tats amb ma­te­rial re­ci­clat; el 5 hi hau­rà una xa­rra­da de l’EMTRE (so­bre la ta­xa TAMER; i, el 22, se­rà el torn d’un ta­ller de “ri­si­clat­ge” que com­bi­na cons­cien­cia­ció i hu­mor per res­sal­tar la im­por­tàn­cia del re­ci­clat­ge, a cà­rrec d’Ecoem­bes.

Des­ta­car les ac­ti­vi­tats del dia de la bi­ci­cle­ta: diu­men­ge 13 de maig, on es fa­rà un pas­seig ci­clis­ta per Ro­ca­fort guiat pel Club ci­clis­ta de Ro­ca­fort (10.30h) i a les 12h, ta­llers in­fan­tils so­bre re­ci­clat­ge en plaça Es­pan­ya Per al­tra ban­da, el dia 9 de juny es fa­rà una ex­cur­sió fa­mi­liar per l’Al­bu­fe­ra, per a més in­fo i ins­crip­cions a l’ajun­ta­ment (aten­cion­ciu­da­da­na@ro­ca­fort.es)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.