Els xi­quets dels col·le­gis pú­blics de To­rrent ba­llen dan­ses tra­di­cio­nals va­len­cia­nes

Desenes de xi­quets de les es­co­les pú­bli­ques ba­lla­ren el pas­sat di­jous a la plaça Ma­jor, als vol­tants de la To­rre

Nou Horta - - Publireportatge -

La jor­na­da ma­ti­nal, a la qual han acu­dit la re­gi­do­ra d’Edu­ca­ció i Di­na­mit­za­ció, Pa­tri­cia Sáez, ai­xí com la de Cul­tu­ra, Su­si Fe­rrer, for­ma part de la pro­gra­ma­ció que es­tà te­nint lloc a To­rrent amb mo­tiu de la Tro­ba­da d’Es­co­les en Va­len­cià, del prò­xim 19 de maig.

Tro­ba­da mu­si­cal

Tam­bé dins de la pro­gra­ma­ció de la Tro­ba­da d’Es­co­les, du­rant qua­tre dies, el 3, 7, 8 i 9 de maig, l’Au­di­to­ri s’om­plí amb més de 1.500 alum­nes que in­ter­pre­ta­ren les ca­nçons i balls que ha­vien as­sa­jat amb el pro­fes­so­rat i fo­ren es­pec­ta­dors del que ha­vien pre­pa­rat les com­pan­yes i els com­panys d’al­tres cen­tres. Ca­da dia, la cloen­da de la fes­ta es­ti­gué a cà­rrec de Da­ni Mi­quel, que sem­pre con­ta­gia d’ale­gria i en­tu­sias­me a me­nuts i grans.

Com a cloen­da de la Tro­ba­da Mu­si­cal, di­me­cres de ves­pra­da, les es­co­les de To­rrent fe­ren una ac­tua­ció a la plaça de la Unió Mu­si­cal amb l’ob­jec­tiu de mos­trar el tre­ball que ha­vien fet i que les fa­mí­lies po­gue­ren gau­dir-ne. Da­ni Mi­quel po­sà la ci­re­re­ta al pas­tís i féu ba­llar i can­tar to­ta la plaça. Di­me­cres de ves­pra­da s’inau­gu­rà a la plaça de la Unió Mu­si­cal el mu­ral de les Tro­ba­des. Es­te xi­co­tet em­ble­ma que­da­rà com a tes­ti­mo­ni de la ce­le­bra­ció d’es­ta fes­ta per la llen­gua i se su­ma al de la plaça de la Lli­ber­tat, re­cord de la Tro­ba­da que tin­gué lloc a To­rrent el 1998.

Des de fa 14 anys, Guaix, la coor­di­na­do­ra co­mar­cal pel va­len­cià de l’Hor­ta Sud or­ga­nit­za uns dies abans de la Tro­ba­da d’Es­co­les en Va­len­cià, una tro­ba­da mu­si­cal on par­ti­ci­pen es­co­les del po­ble or­ga­nit­za­dor i de la co­mar­ca.

En­guany hi han par­ti­ci­pat les es­co­les Fe­de­ri­co Mai­cas, L’En­car­na­ció, Les Te­rre­tes, Sant Joan Bap­tis­ta, Ma­re de Déu del Ro­sa­ri, Lo­pe de Ve­ga i El Drac de To­rrent; l’es­co­la Jo­sé Gar­cia Pla­nells, Fé­lix Ro­drí­guez de la Fuen­te i l’IES Pe­re Boïl de Ma­ni­ses; Jau­me I i 9 d’Oc­tu­bre d’Al­càs­ser; la Co­mar­cal, Sant Cris­tò­for Màr­tir, Les Ca­ro­li­nes i Sant Ig­na­si de Loio­la de Pi­cas­sent; Joan XXIII i Jau­me I el Con­que­ri­dor de Ca­ta­rro­ja; l’es­co­la Rei En Jau­me de Xi­ri­ve­lla, Blas­co Ibá­ñez de Be­ne­tús­ser, Lluís Vi­ves de Pai­por­ta, Mar­tí­nez To­rres d’Al­daia, l’Or­ba d’Al­fa­far, l’es­co­la Ga­vi­na de Pi­can­ya, Vi­llar Pa­la­sí de Quart de Po­blet, l’IES En­ric Va­lor de Si­lla i l’es­co­la Nos­tra Sen­yo­ra del Car­me del Ba­rri del Crist. La mes­tra de mú­si­ca de Les Te­rre­tes, Ca­rol Ná­cher, ha es­tat la coor­di­na­do­ra de l’ac­ti­vi­tat.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.