Co­men­cen les obres de la ro­ton­da de l’en­creua­ment de Pa­re Mén­dez i Rei­na So­fia

El pas­sat di­me­cres van arran­car les obres de la no­va ro­ton­da que subs­ti­tui­rà l’ac­tual en­creua­ment del ca­rrer Pa­re Mén­dez amb l’avin­gu­da Reg­na So­fia

Nou Horta - - Torrent / Xirivella -

Aques­ta obra, co­fi­na­nça­da pels Fons Eu­ro­peus de Desen­vo­lu­pa­ment Re­gio­nal (FE­DER) s’in­clou dins de el ‘Pla de Mi­llo­res de To­rrent 20182019’ amb la vo­lun­tat de re­sol­dre pro­ble­mes en l’àm­bit de la mo­bi­li­tat, l’ac­ces­si­bi­li­tat, la jus­tí­cia, la sa­ni­tat, el me­di am­bient, l’edu­ca­ció i l’es­port. Els veïns te­nen a la seua dis­po­si­ció un punt d’in­for­ma­ció prop de l’obra per a co­nèi­xer la ma­tei­xa, con­sul­tar dub­tes o plan­te­jar qües­tions. Les per­so­nes que no pu­guen acos­tar-se po­dran tro­bar to­ta la in­for­ma­ció en la web mu­ni­ci­pal, en l’apar­tat de pro­jec­tes des­ta­cats www. to­rrent.es/edusi La ro­ton­da de Pa­re Mén­dez i Rei­na So­fia és la pri­me­ra de les més de 70 ac­tua­cions que es­tan pre­vis­tes en el pla d’in­ver­sions i de mi­llo­ra de la ciu­tat 2019-2020 en di­fe­rents ba­rris de To­rrent. En tots els ca­sos, “per a mi­ni­mit­zar les mo­lès­ties oca­sio­na­des, hi hau­rà reunions i tro­ba­des amb tots els veïns que pu­guen veu­re’s afec­tats, amb la mà­xi­ma trans­pa­rèn­cia”, se­gons va co­mu­ni­car l’al­cal­de Je­sús Ros.

D’al­tra ban­da, du­rant el temps que du­ren els tre­balls, en els ca­rrers que que­den afec­ta­des es fa­ci­li­ta­rà l’ac­cés i l’apar­ca­ment dels veïns i veï­nes en aquells trams que si­ga pos­si­ble.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.