La 7K Port Sa­pla­ya re­cap­ta 1.091 eu­ros en fa­vor d’AS­PAS Va­len­cia

Ma­jors i xi­co­tets van con­tri­buir a la cau­sa so­li­dà­ria en una jor­na­da es­por­ti­va re­ple­ta d’ac­ti­vi­tats en la cos­ta al­bo­raie­ra

Nou Horta - - Portada -

Cen­te­nars de par­ti­ci­pants van arran­car a có­rrer en fa­vor d’AS­PAS Va­len­cia, l’As­so­cia­ció de Pa­res i Amics del Sord de Va­lèn­cia, en la IV Ca­rre­ra Po­pu­lar 7K Port Sa­pla­ya, la co­ne­gu­da ca­rre­ra que ha tin­gut lloc aquest pas­sat diu­men­ge, 6 de maig, a les 09:00 ho­res en la plat­ja nord d’aques­ta zo­na cos­ta­ne­ra d’Al­bo­raia. D’aques­ta ma­ne­ra, es va celebrar la quar­ta edi­ció d’aques­ta ini­cia­ti­va, un tra­jec­te molt re­co­ma­na­ble grà­cies a la com­bi­na­ció de plat­ja, hor­ta i co­lors que ho com­pon i que ha re­cap­tat 1.091 eu­ros per a l’as­so­cia­ció.

Da­niel San­ta­cruz, de l’equip De­catl­hon Ka­len­ji Team, va ser el pri­mer en acon­se­guir la me­ta des­prés de 7000 me­tres en un temps de 23.17. Li van se­guir en la ca­te­go­ria mas­cu­li­na Ja­vi Tierno, del Gaes Ru­ning Team amb 24:20; i Juan­ma Fa­bre­ga, un mi­nut i 11 se­gons des­prés. Per la seua ban­da, Eva Es­pi­no­sa, del club The Ken­yan Ur­ban Way, va ser la pri­me­ra do­na a com­ple­tar el cir­cuit en 29 mi­nuts i 11 se­gons. Ele­na Can­del, en 30:34, i Jès­si­ca Al­man­sa, del C. I. Po­bla, en 31.06, van arri­bar la se­go­na i la ter­ce­ra, res­pec­ti­va­ment, en la ca­te­go­ria fe­me­ni­na.

Els més xi­co­tets tam­bé van po­der gau­dir de l’es­de­ve­ni­ment grà­cies a la ca­rre­ra in­fan­til que l’or­ga­nit­za­ció ha dut a ter­me un any més. A les 11.00 ho­res, xi­quets i xi­que­tes van ava­nçar per un re­co­rre­gut adap­tat a la seua edat i van arre­ple­gar les me­da­lles que els es­pe­ra­ven a tots en la me­ta com a pre­mi al seu gran es­fo­rç. L’al­cal­de d’Al­bo­raia, Mi­guel Cha­va­rría; el re­gi­dor d’Es­ports, Ma­no­lo Due­ñas; i mem­bres de la Cor­po­ra­ció Mu­ni­ci­pal van acu­dir a la 7K Port Sa­pla­ya per a ani­mar als co­rre­dors i a les co­rre­do­res, fins i tot per a aju­dar als xi­co­tets a vi­sua­lit­zar el fi­nal de la seua ca­rre­ra.

Du­rant tot el ma­tí va ha­ver-hi ac­ti­vi­tats per a tots els par­ti­ci­pants i les fa­mí­lies. La jor­na­da, a la qual va acom­pan­yar un agra­da­ble cli­ma, va com­ptar amb una clas­se de io­ga, una al­tra de spin­ning, surf, mú­si­ca en di­rec­te i pae­lla. L’es­de­ve­ni­ment va es­tar vi­gi­lat, a més, per la Po­li­cia Lo­cal d’Al­bo­raia i Pro­tec­ció Ci­vil, que van vetlar per la se­gu­re­tat dels as­sis­tents.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.