Mer­ca­do­na ce­deix di­ver­ses par­cel·les a l’Ajun­ta­ment per a zo­nes ver­des

Els te­rrenys del con­ve­ni es­tan si­tuats en l’Av. Corts Va­len­cia­nes amb el ca­rrer Cer­van­tes 3 i 5, can­to­na­da a la Plaça del Mer­cat

Nou Horta - - Portada -

Mer­ca­do­na i l’Ajun­ta­ment de Ta­ver­nes Blan­ques te­nen pre­vist sig­nar, des­prés de la seua ra­ti­fi­ca­ció en el prò­xim ple mu­ni­ci­pal del 10 de maig, un con­ve­ni de col·la­bo­ra­ció per a do­tar als veïns d’aques­ta po­bla­ció d’un es­pai per als via­nants, no­ves zo­nes ver­des en el mu­ni­ci­pi i la reha­bi­li­ta­ció del Mer­cat Mu­ni­ci­pal. Per ai­xò, la com­pan­yia ha in­ver­tit 1,5 mi­li­ons d’eu­ros en l’ad­qui­si­ció de 2 par­cel·les cèn­tri­ques d’1.700 me­tres qua­drats, el te­rreny dels quals ce­di­rà a l’Ajun­ta­ment de Ta­ver­nes Blan­ques (Va­lèn­cia) una ve­ga­da realit­ze les obres pre­vis­tes, la qual co­sa su­po­sa­rà una in­ver­sió ad­di­cio­nal per part de Mer­ca­do­na ben­vol­gu­da en 1 mi­lió d’eu­ros.

Els te­rrenys del con­ve­ni es­tan si­tuats en l’Av. Corts Va­len­cia­nes amb el ca­rrer Cer­van­tes 3 i 5, can­to­na­da a la Plaça del Mer­cat. Per a po­der con­ver­tir-los en zo­nes ver­des, l’Ajun­ta­ment de Ta­ver­nes Blan­ques (Va­lèn­cia) s’ha com­pro­mès a per­me­tre la seua exe­cu­ció ur­ba­nís­ti­ca, el cost de la qual as­su­mi­rà ín­te­gra­ment Mer­ca­do­na de con­for­mi­tat amb les ne­ces­si­tats del mu­ni­ci­pi. Mer­ca­do­na té pre­vist ini­ciar les obres d’adap­ta­ció d’aquest pro­jec­te a la fi de 2018. En­tre les ca­rac­te­rís­ti­ques prin­ci­pals d’aquest pro­jec­te des­ta­quen la in­cor­po­ra­ció de jar­dins ver­ti­cals, mi­llo­res de les ins­tal·la­cions elèc­tri­ques i de l’en­llu­me­nat, i l’ha­bi­li­ta­ció de zo­nes de pas­seig i de mo­bi­lia­ri ur­bà. El ter­mi­ni d’exe­cu­ció se­rà de pràc­ti­ca­ment mig any, te­nint pre­vist ce­dir els te­rrenys a l’Ajun­ta­ment de Ta­ver­nes Blan­ques apro­xi­ma­da­ment en el pri­mer se­mes­tre de 2019. Se­gons Jo­sé Sau­rí, di­rec­tor d’Obres de Mer­ca­do­na, “per a no­sal­tres és un pri­vi­le­gi te­nir l’opor­tu­ni­tat de ce­dir als nos­tres veïns de Ta­ver­nes Blan­ques aquests es­pais cèn­trics per a zo­nes ver­des. Por­tem més de qua­tre dè­ca­des con­vi­vint en aquest mu­ni­ci­pi com un veí més, i sem­pre hem es­tat com­pro­me­sos amb el seu desen­vo­lu­pa­ment, per la qual co­sa par­ti­ci­par en l’exe­cu­ció d’aquest pro­jec­te des del seu prin­ci­pi a fi és una res­pon- sa­bi­li­tat que as­su­mim amb or­gull”. Per la seua ban­da, Ma­ri Car­men Mar­co, Al­cal­des­sa de Ta­ver­nes Blan­ques; i Neus Sán­chez, Re­gi­do­ra d’Ur­ba­nis­me de l’Ajun­ta­ment de Ta­ver­nes Blan­ques, han va­lo­rat l’acord com “una opor­tu­ni­tat úni­ca per a re­ge­ne­rar aqueix es­pai tan de­gra­dat i que els veïns del mu­ni­ci­pi pu­guen gau­dir d’un lloc d’oci en el cen­tre del nos­tre mu­ni­ci­pi”; a més han afe­git que “cal des­ta­car -i agrair enor­me­men­tel pa­per de Mer­ca­do­na en la trans­for­ma­ció de la reali­tat de Ta­ver­nes Blan­ques des de fa molts anys, sent una em­pre­sa clau que ha po­sat el nos­tre nom en el ma­pa i que ha per­mès a molts dels nos­tres veïns que ha­gen po­gut desen­vo­lu­par el seu pla de vi­da en el nos­tre mu­ni­ci­pi grà­cies a una ocu­pa­ció”.

Una po­lí­ti­ca d’ac­ció so­cial sos­te­ni­ble in­te­gra­da en l’es­tra­tè­gia de RSE de Mer­ca­do­na

Un dels com­pro­mi­sos que Mer­ca­do­na man­té amb la so­cie­tat és con­tri­buir al seu desen­vo­lu­pa­ment i pro- grés de for­ma sos­te­ni­ble. Amb di­ta ob­jec­ti­va, es desen­vo­lu­pa el Pla de Res­pon­sa­bi­li­tat So­cial de la com­pan­yia que atén el com­po­nent so­cial i ètic a tra­vés de di­fe­rents lí­nies d’ac­tua­ció que re­for­cen la seua apos­ta pel crei­xe­ment com­par­tit. Com a part d’aques­ta po­lí­ti­ca, Mer­ca­do­na tre­ba­lla per a con­tri­buir al desen­vo­lu­pa­ment del Pro­jec­te de Dis­tri­bu­ció Ciu­tats Sos­te­ni­bles, en­tre al­tres me­su­res, i la mi­llo­ra de la qua­li­tat de l’ai­re en les nos­tres ciu­tats, mit­ja­nçant la cons­truc­ció de co­ber­tes en­jar­di­na­des i jar­dins ver­ti­cals en les seues ten­des, i amb l’apos­ta per ca­mions i fur­go­ne­tes pro­pul­sa­dos per tec­no­lo­gies més ne­tes i efi­cients. Una al­tra lí­nia es­tra­tè­gi­ca del Pla de Res­pon­sa­bi­li­tat So­cial de Mer­ca­do­na és la sos­te­ni­bi­li­tat me­diam­bien­tal. Per a açò, Mer­ca­do­na com­pta amb un Sis­te­ma de Ges­tió Me­diam­bien­tal pro­pi, en­fo­cat a l’op­ti­mit­za­ció lo­gís­ti­ca, l’efi­cièn­cia ener­gè­ti­ca i la re­duc­ció de re­si­dus; part d’aquest sis­te­ma es­tà ba­sat en els prin­ci­pis de l’Economia Cir­cu­lar i cer­ca con- jun­ta­ment amb els in­ter­pro­vee­do­res la con­ver­sió de re­si­dus en nous re­cur­sos.

A més, Mer­ca­do­na col·la­bo­ra amb més de 140 men­ja­dors so­cials i 60 bancs d’ali­ments i al­tres en­ti­tats be­nè­fi­ques de to­ta Es­pan­ya per a la do­na­ció dià­ria d’ali­ments, ai­xí com, la col·la­bo­ra­ció en cam­pan­yes de re­co­lli­da d’ali­ments. Igual­ment, tre­ba­lla amb més de 27 fun­da­cions i cen­tres ocu­pa­cio­nals en la de­co­ra­ció de les seues ten­des amb mu­rals de tren­ca­dís, ela­bo­rats per més d’1.000 per­so­nes amb dis­ca­pa­ci­tat in­tel·lec­tual. Mer­ca­do­na és des de 2009 mem­bre del Fò­rum Eu­ro­peu de la Dis­tri­bu­ció per a la Sos­te­ni­bi­li­tat (REAP), un or­ga­nis­me co­pre­si­di­do per la Co­mis­sió Eu­ro­pea en el qual tots els seus par­ti­ci­pants són au­di­tats pe­riò­di­ca i ex­ter­na­ment en ma­tè­ria de sos­te­ni­bi­li­tat. A més, es­tà ad­he­ri­da des de l’any 2011 al Pac­te Mun­dial de Na­cions Uni­des per la de­fen­sa dels va­lors fo­na­men­tals en ma­tè­ria de Drets Hu­mans, Nor­mes La­bo­rals, Me­di am­bient i Llui­ta con­tra la Co­rrup­ció.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.