VII Edi­ció l’Hor­ta Nord Folk

Del 17 al 19 de maig se ce­le­bra­rà una no­va edi­ció, de L’Hor­ta Nord Folk. Pa­ral.le­la­ment, la Ca­sa de Cul­tu­ra aco­lli­rà l’ex­po­si­ció “Re­fu­gi il·lus­trat. En­tre el taüt i la ma­le­ta” de L’APIV

Nou Horta - - Portada -

El di­jous, a les 17:30 h tin­drà lloc el ta­ller so­bre Gas­tro­no­mies Mi­grants a la Ca­sa de Cul­tu­ra, or­ga­nit­zat per la Guia Gas­tro­nò­mi­ca de la Va­lèn­cia Mi­grant, un pro­jec­te de JARIT, ECONCULT i Bos­te­zo. El ma­teix di­jous 17, a les 19.00h, dins de la pro­gra­ma­ció de L’Hor­ta Nord Folk, la Re­gi­do­ria de Cul­tu­ra or­ga­nit­za unes jor­na­des so­bre sen­si­bi­lit­za­ció #Am­bLe­sRe­fu­gia­des, en la cual com­pta­rem amb la par­ti­ci­pa­ció de re­fu­giats que ens par­len la seua ex­pe­rien­cia i tec­nics de CEAR, Va­lèn­cia Acull i JARIT, que ens in­for­ma­ran so­bre les pro­ble­mà­ti­ques de­tre­ba­llar dia a dia amb les per­so­nes que han tin­gut que dei­xar el seus paï­sos i és­sers es­ti­mats per a in­ten­tar bus­car una no­va vi­da en el nos­tre con­ti­nent. Pa­ral·le­la­ment du­rant tot el fes­ti­val L’Hor­ta Nord Folk, la Ca­sa de Cul­tu­ra aco­lli­rà l’ex­po­si­ció “Re­fu- gi il·lus­trat. En­tre el taüt i la ma­le­ta” de L’APIV (as­so­cia­ció pro­fe­sio­nal d’il·lus­tra­dors de Va­lèn­cia) amb la col·la­bo­ra­ció de L’IVAJ (Ge­ne­ra­li­tat Jo­ve).

El di­ven­dres 18 de maig es­col­ta­rem per pri­me­ra ve­ga­da a Va­lèn­cia les ca­nçons del da­rrer àl­bum del mú­sic nas­cut al Port de Sa­gunt, Al­ber­to Mon­te­ro “La Ca­te­dral Su­mer­gi­da” (B-Co­re 2018). Dis­sab­te 19, a les 19:00 h el mú­sic de Na­mi­bia, Ele­mot­ho, pre­sen­ta el seu da­rrer àl­bum “Beau­ti­ful World” (ARC Mu­sic 2017) acom­pan­yat de la seua ban­da al com­plet, una de les po­ques oca­sions de veu­re a aquest ar­tis­ta en di­rec­te a Es­pan­ya.

El ma­teix dis­sab­te tam­bé ac­tua­rà Alex Me­le­ro a.k.a. ALEX ROCKS, DJ i Pro­duc­tor de Ma­drid. Ac­tual­ment es­tà col·la­bo­rant en Ra­dio Gladys Pal­me­ra com a DJ, apor­tant ses­sions ba­rre­ja­des en vi­nil.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.