L’Hor­ta acull el fes­ti­val d’arts es­cè­ni­ques na­cio­nal

Nou Horta - - Editorial - Re­dac­ció Nou Hor­ta

Des­ta­car que L’Hor­ta Sud aco­lli­rà un dels fes­ti­val d’arts es­cè­ni­ques més im­por­tants a ni­vell na­cio­nal, el MAC, que aquest any ce­le­bra al seua si­se­na edi­ció amb mol­tes no­ve­tats. Per al­tra ban­da, Al­daia es­tà d’en­ho­ra­bo­na per­què la Rà­dio tor­na­rà a tin­dre veu en la 89.4 FM. Els veïns d’Al­bal de­ci­di­ran les in­ver­sions d’aquest any. En Pai­por­ta, FGV pro­jec­ta­rà un pas in­fe­rior en­tre an­da­nes a l’es­ta­ció de me­tro. A Ta­ver­nes Blan­ques Mer­ca­do­na ce­deix di­ver­ses par­cel·les a l’Ajun­ta­ment per a zo­nes ver­des, en­tre les ca­rac­te­rís­ti­ques prin­ci­pals des­ta­quen la in­cor­po­ra­ció de jar­dins, mi­llo­res de l’en­llu­me­nat i l’ha­bi­li­ta­ció de zo­nes de pas­seig. Ro­ca­fort, ens mos­tra el VII Edi­ció l’Hor­ta Nord Folk. A To­rrent, la Ge­ne­ra­li­tat i la Fe­de­ra­ció de Mu­ni­ci­pis pre­sen­ten el pla Ren­ha­ta d’aju­des per a la re­for­ma d’ha­bi­tat­ges per a la mi­llo­ra de les con­di­cions i la qua­li­tat de les vi­ven­des. Per fi­na­lit­zar, con­tar-vos que hem in­cor­por­tat Al­ba­lat dels So­rells tant a la nos­tra ver­sió im­pre­sa com di­gi­tal.

No es po­deu per­dre els nous ar­ti­cles dels nos­tres col·la­bo­ra­dors, Ra­fael Es­crig ens par­la dels noms dels ca­rrers, i una no­va en­tre­ga de Grup Ve­te­ri­na­ri so­bre l’en­dos­co­pia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.