Re­sul­tats de la IX edi­ció Me­su­ra i Mos­set

Nou Horta - - Editorial -

El di­jous 03 de maig a les 18 h al sa­ló de Plens de l’Ajun­ta­ment es va celebrar l’ac­te pú­blic del re­com­pte de vots i sor­teig dels pre­mis de la Ru­ta de la Ta­pa d’Al­càs­ser Me­su­ra i Mos­set Abril 2018. Re­com­pta­des les 222 butlle­tes, com­pli­men­ta­des amb els 5 se­gells di­po­si­ta­des pels clients en les bús­ties, el re­sul­tat ha si­gut el se­güent: La Mi­llor Ta­pa: Em­pa­ta­des a punts les ta­pes “Mi­ni­clàs­sic” del Tro­pe­zón i “Ieee Polp” d’Els Pi­lo­nets

La Ta­pa Mes Crea­ti­va: “Ra­pe alan­gos­ta­do” del No­se­qué No­se­cuan­tos La Mi­llor Aten­ció als Clients: Els Pi­lo­nets

Pel que fa al sor­teig per als clients par­ti­ci­pants, en­tre to­tes les butlle­tes, han re­sul­tat pre­miats amb els xecs-re­gals per a con­su­mir en qual­se­vol dels bars i res­tau­rants que han par­ti­ci­pat en l’edi­ció abril 2018, els se­güents:

1r pre­mi: Mó­ni­ca Ro­ma­gue­ra, pre­mia­da amb un xec-re­gal de 75€ . 2n pre­mi: Vicent Sal­va­dor Prie­to, pre­miat amb un xec-re­gal de 50€ . 3r pre­mi: Fran­cis­co Her­nán­dez, pre­miat amb un xec-re­gal de 50€ . En­guany es pot des­ta­car l’alt ni­vell de qua­li­tat de les ta­pes pre­sen­ta­des. L’Ajun­ta­ment ha vol­gut agraïr “el pa­tro­ci­ni de Bel­cos i la col·la­bo­ra­ció de San­ti Her­nán­dez Ler­ma per la seua pa­cièn­cia en trau­re la mi­llor imat­ge de ca­da ta­pa. I es­pe­cial­ment mol­tes grà­cies a tots els pro­fes­sio­nals dels bars par­ti­ci­pants que amb la seua ima­gi­na­ció i tre­ball ens fan la vi­da molt més agra­da­ble.”

En no­vem­bre el mu­ni­ci­pi tor­na­rà a gau­dir de Me­su­ra i Mos­set.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.