For­ma­ció en Igual­tat a l’alum­nat ma­jor de quin­ze anys

Nou Horta - - Editorial -

Part de l’alum­nat d’ins­ti­tuts d’Al­daia ha ini­ciat ta­llers de for­ma­ció en ma­tè­ria d’Igual­tat per com­ba­tre la xa­cra de la vio­lèn­cia mas­clis­ta i la dis­cri­mi­na­ció a les do­nes des de l’ado­les­cèn­cia. La ini­cia­ti­va es­tà di­ri­gi­da a es­tu­diants ma­jors de quin­ze anys per es­tar en un pe­río­de vi­tal de tran­si­ció cap a l’edat adul­ta en què al­gu­nes de les seues de­ci­sions vi­tals po­drien es­tar con­di­cio­na­des per l’as­sump­ció d’es­te­reo­tips de gè­ne­re, com ara la se­lec­ció de pro­fes­sions. Les pri­me­res ini­cia­ti­ves en les quals han par­ti­ci­pat els i les jo­ves han si­gut fò­rums per re­fle­xio­nar so­bre la de­sigual­tat en les re­la­cions so­cials i tam­bé en la pa­re­lla de la mà de l’àrea d’Igual­tat de l’Ajun­ta­ment d’Al­daia.

A les re­fle­xions que han realit­zat els i les es­tu­diants en for­ma de ter­tú­lia s’ha afe­git la xe­rra­da d’un grup de tre­ball de jo­ves per la igual­tat en Al­daia for­mat l’any pas­sat quan l’ajun­ta­ment va ini­ciar aquests ta­llers. L’ob­jec­tiu d’aques­ta xe­rra­da és ani­mar a les no­ves ge­ne­ra­cions a for­mar part del grup de tre­ball, la fun­ció del qual és con­cre­tar pro­pos­tes que afa­vo­ris­quen can­vis per as­so­lir la igual­tat real en el mu­ni­ci­pi i re­ge­ne­rar el tei­xit as­so­cia­tiu i cul­tu­ral en pers­pec­ti­va fe­mi­nis­ta.

Du­rant el mes de maig es­tà pre­vist que aques­tes jor­na­des de for­ma­ció a jo­ves con­ti­nuen. A la se­go­na quin­ze­na de maig els i les jo­ves co­me­nça­ran nous ta­llers, com ara de li­de­rat­ge i apo­de­ra­ment fe­me­ní, ai­xí com ta­llers de no­ves mas­cu­li­ni­tats per tal d’atu­rar la re­pro­duc­ció dels es­te­reo­tips i els rols de gè­ne­re.

IES Car­les Sal­va­dor

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.