Es mu­ni­ci­pa­lit­za el ser­vei psi­co­pe­da­gò­gic per a l’aten­ció per­ma­nent de tots els es­co­lars

Nou Horta - - Editorial -

L’Ajun­ta­ment de Bur­jas­sot ha apro­vat en el ple ex­tra­or­di­na­ri la crea­ció de la borsa de tre­ball de psi­co­pe­da­gogs. Aques­ta apro­va­ció su­po­sa la mu­ni­ci­pa­lit­za­ció del Ser­vei Psi­co­pe­da­gò­gic que pas­sa a for­mar part dels ser­veis que s’ate­nen amb per­so­nal mu­ni­ci­pal. D’aques­ta for­ma es dó­na con­ti­nuï­tat al Ser­vei del Ga­bi­net Psi­co­pe­da­gò­gic que s’ha­via vist in­ter­rom­put fa unes set­ma­nes per la re­gu­la­ció i adap­ta­ció de la no­va llei de con­trac­tes que afec­ta­va a aquest ser­vei en es­tar pres- tat per una em­pre­sa. Per a l’Equip de Go­vern de l’Ajun­ta­ment, el ga­bi­net psi­co­pe­da­gò­gic és part fo­na­men­tal del seu pro­jec­te edu­ca­tiu, se­gui­rà ate­nent als alum­nes que pu­guen ne­ces­si­tar una es­pe­cial aten­ció del mu­ni­ci­pi ai­xí com a tots els alum­nes dels cen­tres edu­ca­tius de la ciu­tat.

Ai­xí doncs, en un ter­mi­ni breu, s’in­cor­po­ra­ran di­ver­ses per­so­nes a aques­ta àrea de tre­ball dels Ser­veis So­cials de l’Ajun­ta­ment i de l’àrea més con­cre­ta d’Edu­ca­ció, que per­me­tran la con­ti­nuï­tat del tre- ball que es realit­za­va i que ara ma­teix ha­via si­gut re­fo­rçat de for­ma es­pe­cí­fi­ca a tra­vés del Ser­vei Psi­co­pe­da­gò­gic de la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na (Spe) i amb la de­sig­na­ció de tèc­nics de for­ma tem­po­ral per part de l’Ajun­ta­ment.

“És doncs una bo­na no­tí­cia, ja que in­cor­po­rem tres nous llocs de tre­ball a la plan­ti­lla de l’ajun­ta­ment i anem a tre­ba­llar to­ta l’àrea psi­co­pe­da­gò­gi­ca amb to­tal nor­ma­li­tat en un pe­río­de molt breu de temps, el ser­vei es re­pren­drà amb nor­ma­li­tat i a par­tir d’ací tam­bé tot l’aten­ció als alum­nes de Bur­jas­sot, aten­ció que s’ha vist en aquests dies re­fo­rça­da pel Spe, el Ser­vei Psi­co­pe­da­gò­gic de la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na, que té seu a Bur­jas­sot, i que ha per­mès tam­bé se­guir tre­ba­llant amb to­tal nor­ma­li­tat”, ha apun­tat Ra­fa Gar­cía, Al­cal­de de Bur­jas­sot. “Per a no­sal­tres és part fo­na­men­tal del nos­tre tre­ball el ga­bi­net i la mu­ni­ci­pa­li­za­ció li ator­ga ai­xí una es­ta­bi­li­tat de­fi­ni­ti­va i una aten­ció tam­bé per­ma­nent a to­tes i tots els xi­quets de Bur­jas­sot”, ma­ti­sa Gar­cía.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.